Tag: boedelbeplanning

BOEDELBEPLANNING VIR JONG VOLWASSENES

Dit is baie belangrik dat jy jou boedel, wat ’n lewende testament, ’n laaste testament en ’n lewende trust kan insluit, beplan. Dit kan help om gesinne vir moeilike tye voor te berei, wanneer jy nie meer naby is om hulle te help of te adviseer nie. Ons lewens word by die dag besiger en meer gekompliseerd en dus word boedelbeplanning vir jonk en oud al hoe belangriker. Jong mense moet oorweeg om sekere boedelbeplanningsdokumente betyds op te stel.

Wanneer om met boedelbeplanning te begin?

Op die ouderdom van 18 word ’n jong man of vrou amptelik ’n volwassene in die oë van die wêreld. Dit beteken dat jy geregtig is om belangrike finansiële, regs of gesondheidsbesluite oor jou lewe te maak. Maar wat as daar iets gebeur en jy nie in staat is om hierdie besluite op ’n kritieke tydstip te maak nie? Sulke situasies kan wissel van ’n klein ongerief tot ’n lewensbedreigende krisis, maar as jou boedel in orde is, kan dit namens jou praat. Oorweeg die volgende:

 1. Finansiële volmag

’n Finansiële volmag stel jou in staat om iemand wat jy vertrou, byvoorbeeld ’n ander familielid, aan te stel om namens jou finansiële besluite te neem. Hierdie dokument kan geaktiveer word wanneer jy ongeskik is, of onmiddellik nadat dit onderteken is, en dit sal effektief bly totdat jy weer in staat is om jou eie besluite te neem.

’n Finansiële volmag sal die aangewese persoon in staat stel om belangrike regs- en finansiële aangeleenthede namens die volmaggewer te hanteer. In die geval van ’n besigheids- of finansiële situasie wat die jong volwassene teëkom, soos ’n paspoort- of motorregistrasiehernuwing, is dit gerieflik vir die gevolmagtigde om namens hom/haar op te tree, indien hulle nie die probleem kan uitstryk nie. Hierdie reëling kan baie handig te pas kom wanneer daar ’n regssituasie is wat vinnige optrede vereis en die jong volwassene nie aandag daaraan kan gee nie. Gesinne met ’n gestremde familielid kan ook voordeel trek uit die sekuriteit van ’n volmag.

 1. Lewende Testament

’n Lewende testament stel jou in staat om spesifieke mediese wense te stel terwyl jy lewe, maar nie in staat is om dit te kommunikeer nie. Kunsmatige lewensondersteuning, in die geval van ’n koma of terminale siekte, is ’n probleem wat dikwels in só ’n dokument bespreek word. Voorkeure aangaande die toediening van pynmedikasie, kunsmatige voeding en ander behandelings kan in hierdie dokument gestel word.

 1. Gesondheidsorg-volmag

Met hierdie tipe volmag gee jy iemand anders die mag om namens jou gesondheidsbesluite te neem. Hierdie besluite, met betrekking tot ernstige gesondheids- en emosionele probleme, sal gemaak word op grond van instruksies wat jy vooraf aan jou gevolmagtigde gegee het. Soms word ‘n lewende testament gekombineer met ’n gesondheidsorg-volmag, aangesien dit van tyd tot tyd gekanselleer kan word deur dit te vernietig, met jou dokter te kommunikeer, ’n brief ter kansellasie te skryf, of deur die skep van ’n nuwe lewende testament en gesondheidsorg-volmag wat aandui dat die nuwe testament al die voriges herroep.

Begin die gesprek

Elke familie se behoeftes is anders, so miskien moet jy die eerste stap neem om voorbereid te wees vir die ergste. Onthou, elke keer as jou gesin verander, soos wanneer ’n kind gebore word, moet jy jou testament aanpas om hulle in te sluit. Begin die proses en wees voorbereid.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Hantering van die huwelik en boedelbeplanning

A1bDie belangrikste vorme van huweliksgoedere-bedeling is die huwelik binne gemeenskap van goedere, die huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling, en die huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling.

Huwelik binne gemeenskap van goedere

 1. Daar is geen vooraf kontraktuele ooreenkoms nie, afgesien van trou;
 2. Gades het nie twee afsonderlike boedels nie;
 3. Daar is ‘n gemeenskaplike boedel en elke gade het ‘n aandeel van 50% in elke bate in die boedel, ongeag in wie se naam dit geregistreer is;
 4. Dit geld vir die bates verkry voor die huwelik asook tydens die huwelik;
 5. Indien een gade skuld aangaan in sy/haar eie naam, sal sy/haar gade outomaties daardeur gebind word en ook aanspreeklik gehou word vir die skuld;
 6. Indien ‘n sekwestrasie plaasvind (in die geval van insolvensie), sal die gemeenskaplike boedel gesekwestreer word.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling

 1. ‘n Notariële huweliksvoorwaardekontrak (HVK) word voor die sluiting van die huwelik opgestel deur ‘n prokureur (wat geregistreer is as ‘n notaris);
 2. Indien daar geen kontrak bestaan nie, sal die huweliksbedeling outomaties binne gemeenskap van goedere wees;
 3. Die waardes van elke gade se boedel by huweliksluiting word in hierdie kontrak vervat;
 4. ‘n Huwelik met ‘n HVK beteken dat al die eiendom wat deur die gades besit word voor die datum van huweliksluiting, die eiendom van die betrokke gade sal bly;
 5. Elke gade het volle beskikkingsreg oor sy/haar eie bates (met ander woorde sonder vooraftoestemming van die ander), alhoewel daar ‘n plig rus op elke gade om volgens sy/haar vermoë by te dra tot die gesamentlike huishoudelike uitgawes;
 6. Bates verkry in die loop van die huwelik sal slegs die uitsluitlike eiendom van een gade bly indien die aanwasbedeling uitdruklik deur die gades uitgesluit word.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling

 1. Die huwelik buite gemeenskap van goedere sluit outomaties die aanwasbedeling in, tensy dit uitdruklik deur die gades in die HVK uitgesluit word;
 2. Eers met ontbinding van die huwelik tree die aanwasbedeling in werking en moet groei van elke gade se boedel vasgestel word.

BOEDELBEPLANNING
Skenkings tussen gades is vrygestel van skenkingsbelasting asook boedelbelasting.

Huwelik binne gemeenskap van goedere

 1. In die geval van die dood van ‘n eggenoot het die langslewende gade ‘n eis vir 50% van die waarde van die gesamentlike boedel en word die werklike waarde van die boedel derhalwe verminder met 50%. Die boedel word eers verdeel nadat al die skuld vereffen is (begrafniskoste en boedelbelasting word hierby uitgesluit, aangesien die oorledene en nie die gemeenskaplike boedel nie, hiervoor aanspreeklik is).
 2. By die opstel van ‘n testament is dit belangrik dat gades wat getroud is binne gemeenskap van goedere, bewus moet wees daarvan dat hy/sy slegs die helfte van ‘n bate bemaak.
 3. By die dood van ‘n eggenoot word alle bankrekenings gevries (selfs al is die rekenings slegs in een van die gades se naam). Dit kan ‘n invloed hê op likiditeit.
 4. Skenkings of erflatings aan iemand getroud binne gemeenskap van goedere kan ook uitgesluit word van die gemeenskaplike boedel. Die skenker kan met ander woorde bepaal dat die skenking nie binne die gemeenskaplike boedel moet val nie. Die ontvanger daarvan sal dan ‘n afsonderlike    boedel kan opbou maar die opbrengs van sodanige afsonderlike bates sal weer binne die gesamentlike boedel val.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling
Elke boedelbeplanner (gade) behou besit van bates wat voor die huwelik verkry is.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling
‘n Skenking van een gade aan die ander gade word uitgesluit by die berekening van elke gade se aanwas. Die ontvanger van die geskenk kan dit met ander woorde nie in berekening bring wanneer die groei van sy/haar aanwas vasgestel word nie en die skenker se aanwas word outomaties verminder met die skenkingsbedrag.

EGSKEIDING
In die geval van egskeiding word die huwelik ontbind deur ‘n hofbeslissing en sal die hof dan aspekte soos onderhoud vir ‘n kind, kontak (toegang), voogdyskap en sorg (toesig), onderhoud vir die gade, die verdeling van bates, verdeling van pensioenbelange, ensovoorts bepaal.

SAAMWOON EN DIE DEFINISIE VAN ‘GADE’
“Saamwoon” word gedefinieer as ‘n stabiele, vaste verhouding waar ‘n paartjie wat nie wil of kan trou nie, saamleef as gades. Die Wysigingswet op Belastingwet het die definisie van “gades” uitgebrei deur ook in te sluit “a same sex or heterosexual union which the Commissioner is satisfied is intended to be permanent”.

Verskeie stukke wetgewing soos die Wysigingswet op Pensioenfondse en Wysigingswet op die Belastingwet, definieer “gade” om ook ‘n lewensmaat in ‘n saamwoonverhouding, in te sluit. Die effek is  dat saamwoon-lewensmaats voordeel trek uit die artikel 4(q)-boedelbelastingaftrekking soos bepaal in die Boedelbelastingwet, en die skenkingsbelastingvrystelling van die Inkomstebelastingwet.

Hierdie artikel bevat slegs algemene inligting en moenie gebruik of beskou word as professionele raad nie. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade weens vertroue op hierdie inligting nie. Raadpleeg altyd u finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Sekere riglyne vir boedelbeplanning

A4Die hoofdoel met boedelbeplanning is om toe te sien dat soveel as moontlik van jou geakkumuleerde rykdom vir jou eie voordeel aangewend word en vir die maksimum voordeel van jou afhanklikes by jou dood.

“Boedelbeplanning” word gedefinieer as die proses waarin ‘n program geskep en bestuur word om:

 1. Jou bates tydens jou leeftyd in stand te hou, te vermeerder en te beskerm;
 2. Die mees effektiewe en voordelige verdeling daarvan aan opvolgende generasies te verseker.

Daar bestaan ‘n algemene wanindruk dat boedelbeplanning net gaan oor die maak van ‘n testament of om jou sake so te reël dat boedelbelasting bespaar word.

Elke persoon se boedel is uniek en dus behoort die struktuur volgens haar/sy eie unieke behoeftes en doelwitte opgestel te word.

Die tekort aan likiditeit by afsterwe kan uiteraard baie druk plaas op die oorblywende familie van ‘n oorledene, omdat die tekort aan kontant kan veroorsaak dat die eksekuteur bates sal moet verkoop om kontant te genereer.

Likiditeit beteken daar moet genoeg kontant beskikbaar wees om:

 1. Boedelbelasting te betaal;
 2. Boedeluitgawes en administrasiekoste te betaal;
 3. Voorsiening te maak vir belastingverpligtinge wat met dood mag ontstaan, soos kapitaal- winsbelasting.

Tegnies word die boedel gevries totdat die Meester van die Hooggeregshof Eksekuteursbriewe uitgereik het.

Afsterwe sonder ‘n geldige testament, beteken dat jou boedel as intestaat hanteer sal word, en die wetgewing oor intestate erfopvolging sal geld. Die wet op Intestate erfopvolging bepaal dat die langslewende eggenoot die grootste gedeelte van R125 000 of ‘n kindsdeel erf. ‘n Kindsdeel word bepaal deur die totale waarde van die boedel deur die hoeveelheid kinders en die oorlewende eggenoot te deel. Waar partye binne gemeenskap van goedere getroud is, gaan een helfte van die boedel na die langslewende eggenoot as gevolg van die huwelik, en die ander helfte vererf volgens die intestate erfopvolging. Indien daar geen oorlewende eggenoot of afhanklikes is nie, word die boedel verdeel tussen die ouers en kinders. Waar daar geen ouers of kinders is nie word dit verdeel tussen die naaste bloedverwante.

‘n Eksekuteur is geregtig op die volgende vergoeding:

 1. ‘n Ooreengekome vergoeding in die Testament; of
 2. 3.5% van die bruto bate waarde; of
 3. 6% op die inkomste wat na dood die boedel toeval.

Eksekuteursvergoeding is onderhewig aan BTW waar die eksekuteur so geregistreer is.

Indien die waarde van die boedel meer as R3.5 miljoen rand beloop, is boedelbelasting  betaalbaar op die balans meer as die R3.5 miljoen, met die uitsondering van eiendom wat aan ‘n langslewende eggenoot bemaak is, aangesien dit vrygestel is van boedelbelasting en/of kapitaalwinsbelasting.

Artikel 3 van die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond verhoed die onderverdeling van landbougrond en die registrasie van onverdeelde aandele in meer as een persoon se naam, en dit is onderhewig aan die Minister se goedkeuring.

‘n Minderjarige is ‘n kind jonger as 18 jaar, en enige bemakings aan so ‘n persoon word in die Voogdyfonds gehou, wat onder die administrasie van die Meester van die Hooggeregshof val. Hierdie fondse is nie vrylik beskikbaar nie en word gewoonlik belê teen onder markverwante rentekoerse. Dit is dus aan te bevele dat voorsiening vir minderjarige kinders gemaak moet word deur ‘n trust.

Die Wet op Beslote Korporasies bepaal dat, onderhewig aan ‘n samewerkingsooreenkoms, waar ‘n erfgenaam ‘n ledebelang moet erf (in terme van ‘n testament), die toestemming van die oorblywende lede (indien enige) verkry moet word. Indien toestemming nie gegee word binne 28 dae nadat dit deur die eksekuteur versoek is nie, is die eksekuteur verplig om die ledebelang te verkoop.

Artikel 3(3)(d) van die Boedelbelastingwet bepaal dat waar bates aan ‘n trust oorgedra word gedurende die boedelbeplanner se leeftyd, maar hy/sy as trustee die mag behou wat hom/haar sou toelaat om eensydiglik van trustbates ontslae te raak vir sy eie of sy begunstigdes se voordeel, dan mag dit wees dat sulke bates beskou kan word as sy/haar eie en deel sal vorm van sy/haar boedel vir doeleindes van boedelbelasting.

Waar partye binne gemeenskap van goedere getroud is, het die oorlewende eggenoot ‘n eis vir 50% van die gekombineerde boedel, wat die werklike waarde van die boedel met 50% verminder. Die boedel word verdeel nadat al die skuld in die oorlye boedel betaal is (uitgesluit begrafniskoste en boedelbelasting, omdat hierdie verpligtinge van die bestorwe boedel is en nie die gesamentlike boedel nie). Slegs die helfte van die bates in so ‘n boedel kan dus bemaak word.

Die opbrengs van lewensversekeringspolisse kan gebruik word om:

 1. Inkomste te genereer om na afhanklikes om te sien terwyl met die boedel gehandel word;
 2. Boedeluitgawes te betaal, vir begrafniskoste, inkomstebelasting, boedel-administrasie en boedelbelasting.

Die opbrengs van alle Suid Afrikaanse “huishoudelike” polisse uitgeneem op die beplanner se lewe, en waar daar geen begunstigde genomineer is nie, sal binne die bestorwe boedel val.

Waar ‘n begunstigde wel genomineer is op die polis, sal die opbrengs as bates in die boedel geag word vir boedelbelasting doeleindes, afgesien daarvan dat die opbrengs direk betaal word aan die begunstigde (onderhewig aan die gedeeltelike uitsluitings gebaseer op die polis- premies).

Polisse wat uitgesluit is van insluiting vir doeleindes van boedelbelasting,  is koop en verkoop, sleutelman polisse, en daardie polisse gesedeer aan ‘n eggenoot of kind in terme van ‘n huwelikskontrak.

Sekere bates in ‘n bestorwe boedel is uitgesluit van kapitaalwinsbelasting:

 1. Bates vir persoonlike gebruik (met sekere uitsonderings);
 2. Bates bemaak aan die langslewende eggenoot;
 3. Bates bemaak aan ‘n openbare voordeelorganisasie;
 4. Die opbrengs van lewensversekeringspolisse, belange in voorsorg- of annuïteitfondse, belange in pensioenfondse;
 5. Die eerste R2 miljoen ten opsigte van die primêre woning;
 6. Die eerste R750 000 ten opsigte van klein sakebates;
 7. Geldeenhede, uitgesluit goud en platinummunte.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Sekere riglyne vir boedelbeplanning

BDie hoofdoel met boedelbeplanning is om toe te sien dat soveel as moontlik van jou geakkumuleerde rykdom vir jou eie voordeel aangewend word en vir die maksimum voordeel van jou afhanklikes by jou dood.

“Boedelbeplanning” word gedefinieer as die proses waarin ‘n program geskep en bestuur word om:

 

 1. Jou bates tydens jou leeftyd in stand te hou, te vermeerder en te beskerm;
 2. Die mees effektiewe en voordelige verdeling daarvan aan opvolgende generasie te verseker.

Daar bestaan ‘n algemene wanindruk dat boedelbeplanning net handel met die maak van ‘n testament of om jou sake so te reël dat boedelbelasting bespaar word.

Elke persoon se boedel is uniek en dus behoort die struktuur volgens hy/sy eie unieke behoeftes en doelwitte opgestel te word.

Die tekort aan likiditeit by afsterwe kan uiteraard baie druk plaas op die oorblywende familie van ‘n oorledene, omdat die tekort aan kontant kan veroorsaak dat die eksekuteur bates sal moet verkoop om kontant te genereer.

Likiditeit beteken daar moet genoeg kontant beskikbaar wees om:

 1. Boedelbelasting te betaal;
 2. Boedeluitgawes en administrasie koste te betaal;
 3. Voorsiening te maak vir belasting verpligtinge wat met dood mag ontstaan soos kapitaal wins belasting.

Tegnies word die boedel gevries totdat die Meester van die Hooggeregshof Eksekuteursbriewe uitgereik het.

Afsterwe sonder ‘n geldige testament, beteken dat jou boedel intestaat mee gehandel sal word, en die wetgewing oor intestate erfopvolging sal geld. Die wet op Intestate erfopvolging bepaal dat die langslewende eggenoot erf die grootste gedeelte van R125 000.00 of ‘n kindsdeel. ‘n Kindsdeel word bepaal deur die totale waarde van die boedel deur die hoeveelheid kinders en die oorlewende eggenoot te deel. Waar partye binne gemeenskap van goed getroud is, gaan een helfte van die boedel na die langslewende eggenoot as gevolg van die huwelik , en die ander helfte vererf volgens die intestate erfopvolging. Indien daar geen oorlewende eggenoot of afhanklikes is nie , word die boedel verdeel tussen die ouers en kinders. Waar daar geen ouers of kinders is nie word dit verdeel tussen die naaste bloedverwante.

‘n Eksekuteur is geregtig op die volgende vergoeding:

 1. ‘n ooreengekome vergoeding in die Testament:
 2. 3.5% van die bruto bate waarde; of
 3. 6% op die inkomste wat na dood die boedel toeval.

Eksekuteurs vergoeding is onderhewig aan BTW waar die eksekuteur so geregistreer is.

Indien die waarde van die boedel meer as R3,5 miljoen rand beloop, is boedelbelasting  betaalbaar op die balans meer as die R3,5miljoen, met die uitsondering van eiendom wat aan ‘n langslewende eggenoot bemaak is, aangesien dit vrygestel is van boedelbelasting en/of kapitaalwins belasting.

Artikel 3 van die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond, verhoed die onderverdeling van landbougrond,  en die registrasie van onverdeelde aandele in meer as een persoon se naam en is dit onderhewig aan die Minister se goedkeuring.

‘n Minderjarige is ‘n kind jonger as 18 jaar, en enige bemakings aan so persoon word in die Voogdy fonds gehou, wat onder die administrasie van die Meester van die Hooggeregshof val. Hierdie fondse is nie vrylik beskikbaar nie en word gewoonlik belê teen onder markverwante rente koerse. Dit is dus aan te bevele dat voorsiening vir minderjarige kinders gemaak moet word deur ‘n trust.

Die Wet op Beslote Korporasies bepaal dat onderhewig aan ‘n samewerkings ooreenkoms, waar ‘n erfgenaam ‘n ledebelang moet erf (in terme van ‘n testament), moet die toestemming van die oorblywende lede (indien enige ) verkry word. Indien toestemming nie gegee word binne 28 dae nadat die versoek is deur die eksekuteur nie, is die eksekuteur verplig om die ledebelang te verkoop.

Artikel 3(3)(d) van die Boedelbelasting wet bepaal dat waar bates aan ‘n trust oorgedra word gedurende die boedel beplanner se leeftyd, maar hy/sy as trustee die mag behou wat hom/haar sou toelaat om eensydiglik van trust bates ontslae te raak vir sy eie of sy  begunstigdes se voordeel, dan mag dit wees dat sulke bates beskou kan word as sy/haar eie en deel sal vorm van sy/haar boedel vir doeleindes van boedelbelasting.

Waar partye getroud is binne gemeenskap van goed  het die oorlewende eggenoot ‘n eis vir 50% van die gekombineerde boedel, wat die werklike waarde van die boedel met 50% verminder. Die boedel word verdeel nadat al die skuld in die oorlye boedel betaal is (uitgesluit begrafnis koste en boedelbelasting, omdat hierdie verpligtinge van die bestorwe boedel is en nie die gesamentlike boedel nie). Slegs helfte van die bates in so boedel kan dus bemaak word.

Polisse wat uitgesluit is van insluiting vir doeleindes van boedelbelasting is, koop en verkoop, sleutelman polisse, en daardie polisse gesedeer aan ‘n eggenoot of kind in terme van ʼn huwelikskontrak.

Die opbrengs van lewensversekerings polisse kan gebruik word om:

 1. Inkomste te genereer om na afhanklikes om te sien terwyl met die boedel gehandel word;
 2. Boedel uitgawes te betaal, begrafniskoste, inkomste belasting, boedel administrasie en boedelbelasting.

Die opbrengs van alle Suid Afrikaanse “huishoudelike “ polisse uitgeneem op die beplanner se lewe, en waar daar geen begunstigde genomineer is nie, sal binne die bestorwe boedel val.

Waar ‘n begunstigde wel genomineer is op die polis, sal die opbrengs geagte bates in die boedel te wees vir boedelbelasting doeleindes, afgesien daarvan dat die opbrengs direk betaal word aan die begunstigde (onderhewig aan die gedeeltelike uitsluitings gebaseer op die polis premies).

Policies which are exempted from inclusion for estate duty purposes are buy and sell, key man policies, and those policies ceded to a spouse or child in terms of an antenuptial contract.

Sekere bates in ‘n bestorwe boedel is uitgesluit van kapitaalwinsbelasting.

 1. Bates vir persoonlike gebruik (met sekere uitsonderings);
 2. Bates bemaak aan die langslewende eggenoot;
 3. Bates bemaak openbare voordeel organisasie;
 4. Diem opbrengs van lewens versekerings polisse, belange in voorsorg of annuïteit fondse, belange in pensioenfondse ;
 5. Die eerste R2 miljoen ten opsigte van die primêre woning;
 6. Die eerste R750, 000 ten opsigte van klein sake bates;

VII. Geld eenhede, uitgesluit goud en platinum munte.

Die volgende uitgawe sal wees op Besigheids vererwings beplanning.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

© 2020 T Roos

Theme by Anders NorenUp ↑