Category: Uncategorized (page 1 of 6)

Aansoek om verminderde aanslae

In gevalle waar belastingbetalers verontreg word deur aanslae uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID), maak die Wet op Belastingadministrasie[1] voorsiening vir ’n geskilbeslegtingsproses, waardeur ’n belastingbetaler redes vir ’n aanslag kan versoek, beswaar teen ’n aanslag kan aanteken en, indien nodig, gebruik kan maak van verdere appèlprosedures wat ook beskikbaar is. Dispuutoplossing is prosesgeoriënteerd en streng reëls bepaal die vorm, datums en algemene prosedures wat van toepassing is op beide belastingbetalers en die SAID. Gegewe die ingewikkelde proses is dispuutoplossing dikwels duur, terwyl professionele hulp nodig is om nakoming van die stelsel te verseker. Wanneer daar duidelike foute in ’n aanslag is (in teenstelling met aangeleenthede van substansie of interpretasie), kan ’n geskilbeslegtingsproses ’n frustrerende proses vir belastingbetalers wees, aangesien bedrae wat geassesseer moet word nie in die eerste instansie moes opgeduik het nie.

Gelukkig maak die Wet (in artikel 93) voorsiening vir die SAID om verminderde assesserings te maak indien die SAID tevrede is dat ’n duidelik onbetwiste fout in die beoordeling deur die SAID of die belastingbetaler in ’n opgawe is. Die SAID kan sulke verminderde aanslae uitreik, selfs as geen beswaar ingedien is nie, of geen appèl aangeteken is nie. Daar is egter probleme met die toepassing van artikel 93, beide prakties en wesenlik.

Op ’n praktiese vlak maak die Wet of enige geskilbeslegtingsreëls nie voorsiening vir die proses wat ingevolge artikel 93 gevolg moet word nie. In ’n onlangse Belastinghofbesluit[2] het die regter die volgende gevolgtrekking oor die proses gemaak:

Die grondslag waarop ’n belastingpligtige ’n aangeleentheid ingevolge artikel 93(1)(d) kan laat oorweeg, is duidelik nie by wyse van ’n beswaar teen, of appèl teen, ’n aanslag nie. Daar is ’n aparte prosedure hiervoor beskikbaar. Dit stel ook nie ’n formele aansoek in die vooruitsig nie. Dit lyk vir my asof dit eenvoudig by wyse van ’n versoek is.

Die versoekprosedure laat ongelukkig die belastingbetaler oor aan sy/haar lot, aangesien dit twyfelagtig is of ’n uitslag op die versoek binne 30 werksdae nadat ’n aanslag uitgereik is, verkry sou word – die tydperk waarbinne ’n beswaar ingedien moet word. ’n Aansoek ingevolge artikel 93 sal nie die tydperk waartydens ’n beswaar vereis word, opskort nie – sou die versoek uiteindelik afgewys word; die belastingbetaler het sy kanse op sukses ernstig benadeel as beswaar die volgende toevlug is, aangesien die beswaar moontlik laat ingedien kan word.

Ewe uitdagend is dat daar geen duidelike aanduiding of definisie is vir wat ’n “readily apparent undisputed error” sou wees nie. Wat dalk vir die belastingpligtige baie duidelik kan wees, mag nie as sodanig deur die SAID geïnterpreteer word nie. Waarskynlik, sou ’n “readily apparent undisputed error” iets wees soos die toepassing van verkeerde belastingkoerse of verkeerde strafpersentasies wat minimale (indien enige) interpretasie van belastingvoorwaardes vereis.

Alhoewel ’n versoek ingevolge artikel 93 ‘n roete vir verminderde aanslae vir belastingbetalers voorsien, moet so ‘n  versoek versigtig bestuur word, aangesien dit nodig mag wees om, in die geval van ’n onsuksesvolle versoek, ’n parallelle beswaarproses te voer om te verseker dat belastingbetalers nie deur die ander remedies wat tot hul beskikking is, in gevaar gestel word nie.

1 Nr 28 van 2011 (“die Wet”)

[2] Rampersadh en Ander v Kommissaris vir die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en ander (5493/2017) [2018] ZAKZPHC 36 (27    Augustus 2018).

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

RENTE ONTVANG DEUR NIE-INWONERS OP SA BANKREKENINGE

Persone wat nie belastinginwoners in Suid-Afrika is nie, word in SA slegs belas op inkomste ontvang deur, of wat aan só ’n inwoner toegeval het, uit ’n SA bron. Dit sal rente insluit wat op ’n SA bankrekening ontvang word.[1]

Nie-inwoners kan egter vrygestel wees van SA inkomstebelasting op rente verdien ingevolge artikel 10 (1) (h) van die Inkomstebelastingwet. Artikel 10 (1) (h) se vrystelling is egter nie van toepassing nie in die mate dat die nie-inwoner ’n natuurlike persoon is wat fisies in Suid-Afrika teenwoordig was vir ’n tydperk wat 183 dae oorskry in die 12-maande-periode wat die datum voorafgaan waarop die rente ontvang is of opgeloop het. In hierdie omstandighede moet die nie-inwoner vir inkomstebelasting registreer en sodanige rente uit ’n SA bron, aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens verklaar. Die vrystelling sal ook nie van toepassing wees waar die skuld waaruit die rente ontstaan, effektief verband hou met ’n permanente vestiging van daardie persoon in SA[2] of waar die rente ontvang is in die vorm van ’n annuïteit[3] nie. Die algemene rentevrystellings in artikel 10 (1) (i) mag egter steeds van toepassing wees op nie-inwoners wat natuurlike persone is.

Behalwe vir ’n inkomstebelastingeffek, mag nie-inwoners wat rente uit ’n SA bron verdien, onderhewig wees aan weerhoubelasting op rente teen ’n koers van 15%, tensy sekere vrystellings van toepassing is[4]. Hierdie weerhoudingskoers kan verminder word deur ’n toepaslike dubbelbelastingooreenkoms tussen SA en die land waar die persoon (wat ’n nie-inwoner vir SA belastingdoeleindes is) ’n belastinginwoner is. Twee vrystellings van weerhoubelasting kan van toepassing wees op nie-inwoners wat rente op ’n SA bankrekening ontvang. Eerstens is daar ’n algemene vrystelling van rente ontvang van SA banke[5]. Tweedens is geen weerhoubelasting betaalbaar nie waar die nie-inwoner die drempel van 183 dae oorskry soos hierbo uiteengesit[6].

Samevattend: Nie-inwoners is nie onderhewig aan weerhoubelasting op rente wat op ’n SA bankrekening ontvang word nie. Ook sal geen aanspreeklikheid vir inkomstebelasting ontstaan nie op voorwaarde dat geen van die uitsluitings in artikel 10 wat hierbo genoem is, van toepassing is nie. In soverre dat enige van hierdie uitsluitings egter geld, sal die nie-inwoner vir inkomstebelasting in SA moet registreer en ’n inkomstebelastingopgawe indien. ’n Toepaslike dubbelbelastingooreenkoms behoort ook oorweeg te word aangesien dit spesifieke bepalings met betrekking tot die belasting op rente kan bevat en verligting kan verskaf in die mate dat geen verligting verskaf word deur die plaaslike wetgewing wat in hierdie artikel bespreek word nie. Dit sal egter nie die verpligting om ’n inkomstebelastingopgawe by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens in te dien, raak nie.

[1] Artikel 9 (2) (b) van die Inkomstebelastingwet, 58 van 1962

[2] Artikel 10 (1) (h)

[3] Artikel 10 (2) (b) van die Inkomstebelastingwet

[4] Artikels 50A tot 50D van die Inkomstebelastingwet

[5] Artikel 50D (1) (a) van die Inkomstebelastingwet

[6] Artikel 50D (1) (c) van die Inkomstebelastingwet

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

MEDIESESKEMAFOOIE-BELASTINGKREDIET

Artikel 6A van die Inkomstebelastingwet[1] maak voorsiening vir ’n medieseskemafooie-belastingkrediet (MTC) of korting, wat die bedrag van inkomstebelasting betaalbaar deur ’n natuurlike persoon (hierna die “belastingpligtige” genoem), verminder. Die MTC is van toepassing op die fooie wat die belastingpligtige betaal aan ’n geregistreerde mediese skema wat tot sy of haar eie voordeel is of tot voordeel van sy of haar afhanklikes.

Die MTC is ’n vaste maandelikse bedrag wat toeneem op grond van die getal afhanklikes. Vir die 2017/2018-jaar van aanslag (1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018) is die krediet R303 vir die belastingpligtige, ’n verdere R303 vir die eerste afhanklike en R204 vir elkeen van die belastingpligtige se addisionele afhanklikes.

’n “Afhanklike” met betrekking tot ’n belastingpligtige vir doeleindes van artikel 6A, word in die Wet op Mediese Skemas[2] omskryf. Met verwysing na die lid van die mediese skema (hier die belastingpligtige) sluit dit in die eggenoot of lewensmaat van die belastingpligtige, enige afhanklike kinders of ander lede van die belastingpligtige se onmiddellike familie ten opsigte van wie die belastingpligtige aanspreeklik is vir gesinsorg en ondersteuning, asook enige ander persoon wat kragtens die reëls van die betrokke mediese skema erken word as ’n afhanklike van die belastingpligtige.

Bydraes betaal deur die werkgewer van ’n belastingpligtige word geag deur daardie belastingpligtige betaal te gewees het in die mate dat die bedrag as ’n belasbare voordeel by die inkomste van daardie persoon ingesluit is. Bydraes deur ’n werkgewer wat gemaak word nadat ’n werknemer afgetree het, het geen byvoordeelwaarde nie.[3] Die omgekeerde is ook waar: waar ’n werkgewer die totale bydraes van ’n gewese werknemer tot ’n mediese skema betaal, sal die voordeel nie vir belastingdoeleindes geld nie en die gewese werknemer sal nie geregtig wees om die MTC vir die maande na aftrede te eis nie. Indien die gewese werknemer egter gedurende die maande na aftrede enige gedeelte van die bydraes aan die mediese skema betaal, sal hy of sy die MTC vir daardie maande kan eis. Dit is omdat, ten einde die MTC te eis, dit net nodig is dat fooie deur die belastingpligtige betaal word. Enige bydrae wat deur die belastingpligtige betaal word, moet dus aanleiding gee tot die MTC.

Samevattend, enige fooie wat deur die belastingpligtige self betaal word (die volle bydrae al dan nie) of deur die boedel of werkgewer (mits die bedrag as ’n belasbare voordeel in aanmerking geneem word) word in aanmerking geneem vir die doeleindes van MTC as bydraes betaal deur die belastingpligtige.

[1] 58 van 1962

[2] 131 van 1998

[3] Paragraaf 12A (5) (a) van die Sewende Bylae van die Inkomstebelastingwet

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

Aftreefondse en egskeiding: Die belasting-implikasies

A1_novHierdie artikel ondersoek die belasting-implikasies waar ‘n lid van ‘n aftreefonds en sy/haar gade skei en die lidgade se aftreevoordele tussen hom-/haarself en die nie-lidgade verdeel moet word.

Waar die nie-lidgade ‘n deel van die lidgade se aftreefonds ontvang volgens die egskeidingsbevel, moet die tipe fonds vasgestel word aangesien die lidgade se belang in die aftreefonds (die fondsbelang) verskillend bereken word afhangende van die tipe fonds waaraan die lidgade behoort.

In die geval van pensioen- en voorsorgfondse word die lidgade se fondsbelang vasgestel as die bedrag waarop die lidgade geregtig sou wees indien hy/sy uit die fonds sou bedank op die datum van egskeiding.

Waar ‘n uittree-annuïteitsfonds betrokke is, word die bedrag van die lidgade se fondsbelang volgens die volgende formule bepaal:

Totale bydraes tot uittree-annuiteïtsfonds tot op datum van egskeiding

plus

Jaarlikse eenvoudige rente* op die bedrag van die totale bydraes tot op datum van egskeiding

* teen SAID se voorgeskrewe rentekoers op die datum van egskeiding

Die deel van die fondsbelang wat die nie-lidgade toekom, word gewoonlik as ‘n persentasie bereken, bv. 30% van die bedrag van die lidgade se belang in ‘n aftreefonds.

Wanneer die nie-lidgade hul deel van die fondsbelang ontvang, word die belasting-implikasies in terme van die Wet op Inkomstebelasting geaktiveer. Volgens die Wet op Inkomstebelasting is die lidgade verantwoordelik vir die betaling van Inkomstebelasting op die bruto deel van die pro rata fondsbelang wat deur die nie-lidgade ontvang is asof dit deur die lidgade ontvang is.

Die Wet op Inkomstebelasting bepaal verder dat die pro rata deel van die fondsbelang toeskryfbaar aan die ni-lidgade reeds in die hande van die lidgade belasbaar is al het dit bloot aan die nie-lidgade toegeval – die pro rata bedrag hoef nie werklik deur die nie-lidgade ontvang te word voordat die belasting-implikasies vir die lidgade realiseer nie. Die lidgade sal dus verantwoordelik wees vir betaling van Inkomstebelasting op die nie-lidgade se pro rata deel van die fondsbelang wanneer dit toeval aan of ontvang word deur die nie-lidgade, welke gebeurtenis ook al eerste plaasvind.

Volgens die Wet op Inkomstebelasting het die lidgade ‘n outomatiese reg om die Inkomstebelasting wat aan SAID betaal is, van die nie-lidgade te verhaal. Die netto bedrag wat die nie-lidgade gaan ontvang, sal dus soos volg bereken word:

Bruto bedrag van pro rata fondsbelang toegedeel aan nie-lidgade

minus

Inkomstebelasting verskuldig daarop

Die belasbaarheid van die nie-lidgade se deel hou wesenlike gevolge vir albei gades in. Daar is kontantvloei implikasies vir die lidgade indien hy/sy die belastinguitgawe moet dra totdat dit van die nie-lidgade verhaal kan word. Die grootste finansiële gevolg vir die nie-lidgade is dat die netto bedrag van die fondsbelang wat hulle in werklikheid ontvang nadat die lidgade die belasting van hul verhaal het, aansienlik minder kan wees as die bruto bedrag van die fondsbelang.

Dit is van kardinale belang dat albei gades professionele advies inwin rakende die belasting-implikasies van hul egskeidingskikking voordat die skikkingsooreenkoms gefinaliseer word ten einde wesenlik nadelige finansiële implikasies vir albei gades te verhoed.

Verwysingslys:

Toegang verkry op 29 September 2015

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

How South African dividends are taxed

A2_novDividends received by a South African taxpayer are generally exempt from income tax.  The major exemption though being dividends received from so-called REITs (these being some of the major property owing companies listed on the JSE (such as for example Redefine Properties Ltd).  Dividends received from REITs are not exempt from income tax, and will be subject to income tax in the hands of the recipient taxpayer.

However, for ‘normal’ non-REIT dividends, merely since dividends are income tax exempt does not mean that dividends are not subject to any tax whatsoever.  Dividends are still subject to the dividends tax, which is a tax levied at 15% of dividends received, and are taxed in the hands of the recipient taxpayer.  The tax also operates as a withholding tax; in other words the tax is withheld by the company declaring the dividend and paid over by it directly to SARS on the taxpayer’s behalf.  For example, imagine that a company declares a dividend of R100 to a shareholder.  Of this amount, only R85 is paid over to the shareholder, with the remaining R15 being paid to SARS on the taxpayer’s behalf.

There are however numerous classes of persons which are exempt from the dividends tax, in which case dividends tax need not be withheld by the dividend declaring company if dividends are declared to these identified persons.  The most commonly used of these exemptions is that used by South African companies:  they are exempt from dividends tax.  On other words, in the example above, if a South African company is the shareholder receiving a dividend, no dividends tax would need to be withheld and paid over to SARS.  In addition, the dividend should not be subject to income tax either.  The prerequisite for the exemption from dividends tax specifically to apply though is that the exempt entity, such as a company-type shareholder, must inform the investee (or dividend declaring) company that it is such an exempt entity. In other words, the assumption exists that a shareholder is not exempt from the dividends tax, until the declaring company is informed otherwise.

 As a result, it may be beneficial for non-exempt entities (such as trusts or individuals) to hold their share portfolios through a wholly-owned company.  Beside the added benefits attaching themselves to using a privately owned company through which to hold a shares in companies (such as securing these from attachment by the individual/trust’s current or contingent creditors, or to ensure more efficient management of a portfolio of investments) a company also offers the opportunity to receive returns on investments in the form of dividends more tax efficiently.  South African dividends received by a South African company will most likely not be subject to either income tax or dividends tax. Dividends tax considerations are of course not the only factor to take into consideration before such a decision is made, and professional advice should best be obtained from a professional to ensure that correct structuring decisions are made.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or om missions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice. Errors and omission excepted. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

Passive income and SARS

A3_novHave you ever investigated passive income opportunities to earn extra money? Did you consider the effect that earning additional income might have on your current income tax liability? If your income increases, whether from a passive income source or otherwise, SARS will soon come to the party to claim its share of your profits. Do you know what the effect of earning passive income might be on your present tax situation? If not, do read the rest of this article.

What is passive income?

Passive income is money you earn now which you didn’t have to work for now. However, you did work for it when you set up your source of passive income in the past.

If you set up your passive income source correctly, it will continue to generate income with either a minimum or no presence from you as the business owner. That’s what makes passive income so attractive: there’s no direct link between the number of hours you work and/or must be present in the business, and the amount of money you can make.

Provisional tax considerations

A taxpayer will not be required to submit provisional tax returns if his/her only source of income is remuneration from their employer and the employer deducts PAYE on a monthly basis from such remuneration.

PAYE can only be deducted by an employer from remuneration paid to its employees. If you earn passive income which is not subject to PAYE, you will have to submit provisional tax returns. Provisional tax is calculated on the estimated taxable income for a specific tax year. Please consult your tax adviser for advice regarding any potential provisional tax obligations.

Income tax considerations

As with any type of business income, passive income will be subject to income tax. SARS will allow a taxpayer to deduct the expenses incurred in generating the passive income, provided that the expenses are tax deductible in terms of income tax legislation. A taxpayer earning passive income will thus be taxed on the resulting profit (passive income less expenses incurred to generate that passive income).

For an expense to be tax deductible against passive income, it must fulfil all the following requirements:

 • It must have been actually incurred (i.e. the expense must either have been paid already or be due and payable);
 • In the carrying on of any trade;
 • In the production of passive income (there must be a link between the expenditure and the passive income); and
 • Not be of a capital nature (i.e. the expense must not give rise to an enduring/long term benefit).

If you are not sure whether an expense will be tax deductible and/or at which amount, please consult your tax adviser for advice.

Dual-purpose expenses (i.e. expenses that were incurred both for business and private purposes at the same time) may be apportioned according to the ratio of the business-related portion to the total amount of the expense. Only the business-related portion of the total expense will be tax deductible.

The profit you earn as a result of your passive income venture will be added to your taxable income for a specific tax year. If you already earn income from another source (e.g. salary/wages), that income and the profit from passive income will be added together to determine your taxable income. Taxable income will thus increase, which might put you into a higher tax bracket with a higher tax percentage.

To avoid nasty surprises it is important to consider the income tax implications of a passive income opportunity before taking advantage of such an opportunity. Although the figures you use for the calculations will be estimates and might not be that accurate, it’s still better to do some semi-accurate calculations than no calculations at all.

Reference List:

Accessed on 3 September 2015:

Accessed on 9 September 2015:

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or om missions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice. Errors and omission excepted. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

Ons gee met liefde

A4_NovT Roos & Kie het gedurende September en Oktober hard gewerk aan ons 2015 projek vir Lettie Fouché skool in Bloemfontein.

Die personeel was in 4 spanne verdeel en was die kompetisie groot om te sien wie die meeste kan insamel vir ons projek per span.

Onder andere die volgende is ingesamel vir die kinders

 • Botteltjie borrelblaas seep
 • Lyfseep
 • Waslappie of sponsie
 • Tandeborsel
 • Tandepaste
 • Lyfroom
 • Lip ice / Lip gloss
 • Lekkers/Chips…want elke kind moet bederf word!

Hierdie projek was ‘n reuse sukses en T Roos & Kie kon ‘n weselike hoeveelheid aan Lettie Fouché skool skenk. Ons is baie trots op T Roos & Kie en sy personeellede dat almal so aktief betrokke was en vir almal se belangstelling en ondersteuning.

Baie dankie aan elke personeellid wat ons gehelp het met hierdie spesiale projek, asook die personeel groep wat die meeste ingesamel het.

Print Friendly, PDF & Email

Loslit dag 2015

Loslit_Banner

 

 

 

Met T Roos & Kie se jaarlikse deelname aan Loslit dag, was die gees groot!

Die lente het ‘n paar mooi blomme gebring en natuurlik ook ‘n vlinder en by!

Baie dankie vir elkeen se deelname en bydrae tot ‘n goeie doel!

Staff_Loslit

Print Friendly, PDF & Email

Sekretaresse dag 2015

Staff_1

 

 

 

 

 

 

Net wanneer jy gaan sit met jou warm koppie koffie sal jou baas jou vra om iets te doen wat lank genoeg sal vat dat jou koffie sal koud wees.

Sekretaresses doen elke dag die dag tot dag admin, agter die skerm takies en eindelose papierwerk wat niemand anders wil doen nie, maar sonder julle sal ons nie soos ‘n goed ge-oliede masjien kan funksioneer nie.

Julle tik nie net elke dag die briewe en e-posse nie, maar doen liassering en maak nog koffie ook en dan die moeilikste taak van alles is verseker om kop te hou met heeltyd veranderende dagboeke.

Niemand in die wêreld is meer gekoester as iemand wat die las van iemand anders ligter maak nie.

Dankie vir al julle opoffering en bystand elke dag ons waardeer dit opreg.

T Roos Direksie

Print Friendly, PDF & Email

Employer Annual Reconciliation

payFrom 1 April 2014 it will be time to submit your  for the period 1 March 2013 to 28 February 2014. You are encouraged to submit your reconciliation early as this will give you time to resolve any issues which may arise.

To help you get ready to submit, we would like to tell you about the changes you may expect this year:

 • Updated version of e@syFile™ Employer available
  Remember to always backup your current information on your computer prior to installing a new version of e@syFile™ Employer, as the installation may delete your current information.
 • Employment Tax Incentive (ETI) included in the reconciliation submission
  The ETI came into effect on 1 January 2014 which encourages private employers to employ young workers by providing a tax incentive. Qualifying employers are able to claim the ETI and reduce the amount of Pay-As-You-Earn (PAYE) payable to SARS. To see if you are a qualifying employer or employed qualifying employees visit www.sars.gov.za > Tax Types > PAYE > Employment Tax Incentive. Any amounts claimed for ETI on your Monthly Employer Declaration (EMP201) must be included in the spaces provided when completing your annual reconciliation submission.
 • Completing the Employer Reconciliation Declaration (EMP501)
  Make sure you enter the correct amounts for each month.

  • The Gross PAYE before the ETI deduction must be completed.
  • The Total actual payments after the ETI deduction must be completed.
  • The ETI details section is mandatory, if you are claiming the incentive.
  • Read all notes provided carefully, while completing the EMP501.
 • The ETI supporting data must only be submitted when requested by ARS        For now, the ETI supporting data should not be included in the IRP5/IT3(a) file
  created by payrolls. The ETI supporting data requirements have been listed in Appendix C of the Business Requirement Specification: PAYE Employer Reconciliation (including the Employment Tax Incentive requirements)
 • New source codes [IRP5/IT3(a)]
  ETI (4118) – The sum of the ETI amounts calculated (theoretical amounts) for the employee during the year of assessment. The value of this code cannot be a negative.
 • Updated source codes [IRP5/IT3(a)]

  • Code 3703 may not be reflected on an IRP5/IT3(a) together with code 3701 and/or 3702. The value of code 3703 must be included in the value of code 3702 under these circumstances.
  • Code 3802 – Use of motor vehicle acquired by employer NOT via Operating Lease (PAYE). Code 3852 MUST only be used for Foreign Service income.
 • The postal address information for employees has been updated to align to the new SARS structure [IRP5/IT3(a)]
  These fields must be updated before you submit your reconciliation. The requirements are listed in Appendix D of the Business Requirement Specification: PAYE Employer Reconciliation (including the Employment Tax Incentive requirements).
 • The Standard Industrial Classification (SIC7) code has been included
  The list of the codes is available in Appendix E of the Business Requirement Specification: PAYE Employer Reconciliation (including the Employment Tax Incentive requirements).

Please note: Retirement Funds/Fund Administrators are required to submit the SIC7 codes. Code 64300 must be entered, which is the “trust, funds and similar financials entities” code. This information will be excluded for the 2015 Employer Interim Reconciliation submission.

Don’t forget the following important details:

 • Reconciliation submission may only be submitted to SARS from 1 April 2014
 • eFiling may be used as a submission channel where you have 20 or less IRP5/IT3(a)s to submit with your EMP501
 • Complete accurate reconciliation documents
 • Submit your reconciliation documents before the deadline of 30 May 2014
 • The latest Business Requirements Specification (BRS) is available on the SARS website www.sars.gov.za

For more information visit the SARS website on www.sars.gov.za, call the SARS Contact Centre on 0800 00 SARS (7277), or visit your nearest SARS branch.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.

Print Friendly, PDF & Email
Older posts

© 2022 T Roos

Theme by Anders NorenUp ↑