Category: Trusts and Estates (page 1 of 2)

ESTATE PLANNING FOR YOUNG ADULTS

It is very important for you to plan your estate, which could include a living will, a last will and a living trust. This can help families prepare for difficult times when you are no longer around to assist or advise them. Our lives get busier and more complicated by the day, so estate planning for young and old becomes increasingly important. Young people should consider preparing certain estate planning documents.

When to start with estate planning?

At the age of 18 a young man or woman officially becomes an adult in the eyes of the world. This means that you are entitled to make important financial, legal or health decisions about your life. But what if something happens and you are unable to make these decisions at a critical time? Such situations can range from a small inconvenience to a life-threatening crisis, but if your estate is in order, it can speak on your behalf. Consider the following:

 1. Financial power of attorney

A financial power of attorney allows you to appoint someone you trust, like another family member, to make financial decisions on your behalf. This document can be activated when you are incapacitated or right after it has been signed, and it will remain effective until you can resume charge of your own decisions again.

A financial power of attorney will allow the appointed person to handle important legal and financial matters on behalf of the grantor. In the case of a business or financial situation which involves the young adult, such as a passport or car registration renewal, it is convenient for the power of attorney to act on his/her behalf if they cannot tend to the problem. This arrangement may come in very handy when there is a legal situation which requires quick action and the young adult is unable to attend. Families with a disabled family member can also benefit from the security of a power of attorney.

 1. Living will

A living will enables you to state specific medical wishes if you are alive, but unable to communicate them. Artificial life support in the case of a coma or terminal illness is an issue often discussed in such a document. Preferences regarding administering of pain medication, artificial nutrition and other treatments can be dictated in this document.

 1. Health care power of attorney

With this type of power of attorney, you give someone else the power to make health decisions on your behalf. These decisions, regarding serious health and emotional problems, will be made based on instructions which you have given to your power of attorney beforehand. Sometimes a living will is combined with a health care power of attorney, because both of these can be revoked, i.e. it can be cancelled at any time by destroying it, communicating your wishes to your doctor, writing a letter regarding the cancellation or by creating a new living will and health care power of attorney, indicating that the new will revokes all the previous ones.

Start the conversation

Every family’s legal needs are different, so perhaps you should take the first step in being prepared for the worst. Remember that every time your family changes, such as when a child is born, you need to adapt your will to include them. Start the process and be prepared.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.  Errors and omissions excepted (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

RENTEVRYE LENINGS EN TRUSTS

Die onlangse invoering van Afdeling 7C tot die Wet op Inkomstebelasting1 het die belasting van trusts, en spesifiek die befondsing daarvan, opnuut onder die soeklig geplaas. In kort, Afdeling 7C beoog die heffing van skenkingsbelasting op lenings verskuldig deur trusts aan verbonde partye (tipies die begunstigdes of maatskappye wat dit beheer). Tot die mate waartoe rente nie gehef word nie, word ‘n donasie geag as deur die krediteur gemaak wat jaarliks gelykstaande is aan die verskil tussen die werklike rente gehef (indien enigsins), en rente wat gehef sou word indien ‘n koers van prima minus 2.5% van toepassing was.

Baie verloor egter uit die oog dat rentevrye (of lae-rente) lenings ook belastinggevolge het, benewens die potensiële skenkingsbelasting-gevolg wat ontstaan kragtens Afdeling 7C. Afdeling 7 van die Wet op Inkomstebelasting is spesifiek relevant. Hierdie afdeling het ten doel om te verseker dat belastingbetalers nie van bates ontslae kan raak deur dit te skenk nie, aangesien dit ‘n manier is waarop hulle ontslae kan raak van ‘n belasbare inkomstebron.

In breë terme beskou Afdeling 7 enige inkomste wat oploop na ‘n trust of begunstigde as die inkomste van die skenker indien die inkomste oploop vanaf ‘n bate wat voorheen die onderwerp was van ‘n “skenking, skikking of ander bemaking”. Met ander woorde, waar ‘n persoon eiendom aan ‘n trust skenk, word die huurinkomste wat ontstaan nie belas in die hande van die begunstigde of die trust nie, maar in die hande van die skenker. Afdeling 7 dien dus as ‘n teenvermydingsbepaling om te verseker dat belastingbetalers nie belasting “verskuif” na persone wat minder belasting betaal deur bates uit hul eie boedels wat inkomste genereer, te skenk nie.

Dit is nou interessant om in aanmerking te neem wat ‘n “ander bemaking” kan beteken. Verskeie gevalle het bevestig dat ‘n rentevrye lening as sodanig beskou word en dat dit, tot die mate waartoe rente nie gehef word nie, as ‘n volgehoue skenking2 beskou word. Die implikasie hiervan is as volg: veronderstel die befondser van ‘n diskresionêre trust verkoop ‘n eiendom aan daardie trust per rentevrye leningsrekening. Enige huurinkomste verdien sou normaalweg belas geword het in die hande van die trust of die begunstigde, afhangend daarvan of ‘n verdeling gemaak sou word. Aangesien Afdeling 7 egter van toepassing is tot die mate waar geen rente op die leningsrekening gehef word nie, sal ‘n gedeelte van die huurinkomste nou belasbaar wees in die hande van die trustbefondser.

Wat hieruit geneem kan word, is dat skenkings aan trusts ook inkomstebelasting-implikasies vir die skenker inhou, benewens die gevolg van skenkingsbelasting. Dit sal ook die geval wees waar rentevrye lenings betrokke is.

1 58 van 1962
2 Honiball en Olivier, The Taxation of Trusts (2009) vanaf p84

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

VOORGESTELDE WYSIGING AAN DIE BELASTING OP TRUSTS

Bloks

Die Nasionale Tesourie het sy langverwagte voorgestelde jaarlikse wysigings aan belastingwetgewing in Julie gepubliseer. Hierdie jaar is daar verwag dat die voorgestelde wysigings duidelikheid sou bring rakende die Tesourie se voorstelle oor hoe om die merkbare misbruik van die trustvorm aan te spreek met die oog op die toekoms, veral met verwysing na die nou bekende “leipyp”-beginsel (in terme waarvan inkomste ontvang in ‘n trust mag “vloei deur” die trust en eerder in die hande van die trustbegunstigdes belas word). Vele skrywers in die media, sowel as praktisyns, het wyd kommentaar gelewer en die allerweë verwagte beëindiging van hierdie goedverskanste Suid-Afrikaanse trustregsbeginsel deur die Parlement betreur.

‘n Veel meer genuanseerde en gefokusde benadering word eerder deur die nuwe Afdeling 7C van die Wet op Inkomstebelasting, 58 van 1962 voorgestel. In terme van hierdie nuwe voorgestelde bepaling word die leipyp-beginsel geensins geraak nie, maar word lae-rente (of rentevrye) lenings aan trusts eerder geteiken. Ter verduideliking, enige lening aan ‘n trust wat onderhewig is aan rente van minder as die prima uitleenkoers minus 250 basispunte sal beskou word as rentedraend teen daardie koers met rente wat dienooreenkomstig oploop (en belas word) in die hande van die trustkrediteur. Die trustkrediteur sal gevolglik op geagte rente wat hy ontvang het, belas word, terwyl die trust nie tipies ‘n aftrekking kan eis op die rente wat betaal is nie. Tot die verdere mate waartoe die geagte rente tot ‘n verhoogde inkomstebelasting-aanspreeklikheid lei in die hande van die trustkrediteur, en die krediteur nie genoemde verhoogde bedrag van die trust verhaal nie, word die debiteur verder geag as dat hy ‘n donasie ontvang het wat op sy beurt onderhewig sal wees aan Skenkersbelasting teen 20%.

Ons is van mening dat die voorgestelde wysigings (effektief vanaf 1 Maart 2017 ingevolge die voorstel) twee vorme van merkbare misbruik van die trust vir belastingdoeleindes moet aanspreek:

1. Eerstens is dit ‘n algemene boedelbelasting beplanningspraktyk vir ‘n individu om bates op ‘n rentevrye leningsrekening aan ‘n familietrust te verkoop om te verseker dat die waardegroei van die bate (en dus die boedel) in die toekoms in die trust akkumuleer, terwyl die waarde van die individu se boedel dieselfde bly. Individue sal nou twee keer moet dink voordat hulle hierdie boedelbeplanning aanpak: ‘n verkooptransaksie op rentevrye leningsrekening mag steeds lei tot ‘n uiteindelike besparing op boedelbelasting (alhoewel dit ironies nie voordeel inhou vir die belastingbetaler nie, maar vir sy/haar erfgename), maar nou egter teen die koste van rente wat oploop teen die individu vir die res van sy/haar lewe en wat onderhewig is aan inkomstebelasting op ‘n jaarlikse basis; en

2. Tweedens, die praktyk waarna verwys word as “inkomsteverdeling” moet aangespreek word (waardeur trustverdeling aan verskeie begunstigdes gemaak word wat teen laer marginale belastingkoerse belas word): tipies sal hierdie verdelings ook op rentevrye leningsrekenings gemaak word, wat ook vir die individu gevolge meebring ten opsigte van inkomstebelasting in die vorm van deurlopende inkomstebelasting op die geagte rente wat ontvang is.

Die publiek is genooi om teen 8 Augustus kommentaar op die voorgestelde wysigings te lewer. Ons is egter van mening dat die Tesourie geen noemenswaardige toegewings rakende hierdie aangeleentheid sal maak nie. Terwyl ons ons kliëntebasis ingelig sal hou rakende enige ontwikkelings in hierdie verband, sou dit wys wees om ons nou reeds te kontak vir samesprekings oor hoe om enige risiko’s wat uit bogenoemde voorstelle voortspruit en hoe dit bestaande truststrukture post 1 Maart 2017 sal beïnvloed, effektief te bestuur.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

THE IMPORTANCE OF THE INDEPENDENT TRUSTEE

BloksA well-known court case, Land Bank of South Africa vs. JL Parker and Two Others (the Parker case) irrevocably changed the requirements for independent trustees to be appointed and placed renewed focus on the duties and responsibilities of all trustees.

As a result of the Parker case, most Masters of the High Court now require an independent trustee to be appointed in addition to the trustees who are beneficiaries of the trust, and therefore will not issue a Letter of Appointment without at least one independent trustee being appointed. An independent trustee will be a person who is not related to the founder, the other trustees or the beneficiaries. This independent trustee does not necessarily have to be a professional person but it must be someone who fully realises the responsibilities he or she is accepting when agreeing to act as a trustee, and is qualified in the view of the Master of the High Court to act as a trustee.

All trustees (independent or not) are charged with the responsibility to ensure that the trust functions properly to the greatest benefit of the beneficiaries. These responsibilities include, but are not limited to:

 • ensuring compliance with the provisions of the trust deed
 • ensuring compliance with all statutory requirements
 • conducting of proper trustee meetings
 • recording of proper minutes of all meetings and decisions by the trustees
 • proper maintenance and safekeeping of minute books

It is clear that a person who is appointed as an independent trustee must have the necessary experience and expertise to properly execute these duties as well as to add value to the trust. In many cases, the trustees who are not independent do not have sufficient knowledge of and experience in the proper administration of trusts. Furthermore, they might also lack expertise in utilising the vehicle of the trust in order to maximise the benefit for the beneficiaries. This expertise includes negotiating and entering into business contracts, holistic tax and succession planning, and ensuring the optimal growth of the trust assets. It is in the best interest of the trust that this person also has sufficient knowledge of the impact of statutory requirements, such as compliance with relevant tax law and the effect of changes in legislation on the trust.

All trustees assume significant responsibility when accepting an appointment as a trustee and careful consideration must be given before accepting such an appointment. Any breach of fiduciary duties by any trustee, including the independent trustee, will result in significant exposure for the trustees. Furthermore, any action taken by the trustees on behalf of the trust while the proper number of trustees is not appointed by the Master of the High Court will be null and void.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice. Errors and omissions excepted (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

DIE BELANGRIKHEID VAN ‘n ONAFHANKLIKE TRUSTEE

Bloks‘n Bekende hofsaak, Land Bank of South Africa vs. JL Parker and Two Others (die Parkersaak) het die vereistes vir aanstelling van onafhanklike trustees onherroeplik verander en het hernude fokus geplaas op die pligte en verantwoordelikhede van alle trustees.

As gevolg van die Parkersaak vereis die meeste Meesters van die Hooggeregshof nou dat ‘n onafhanklike trustee aangestel moet word benewens die trustees wat begunstigdes van die trust is, en sal hulle dus nie ‘n Aanstellingsbrief uitreik sonder die aanstelling van minstens een onafhanklike trustee nie. ‘n Onafhanklike trustee sal ‘n persoon wees wat nie verwant is aan die stigter, die ander trustees of begunstigdes nie. Hierdie onafhanklike trustee hoef ook nie ‘n professionele persoon te wees nie, maar dit moet iemand wees wat ten volle die verantwoordelikhede besef wat hy of sy aanvaar wanneer hulle instem om as trustee op te tree, en ‘n persoon wat deur die Meester van die Hooggeregshof as bevoeg geag word om as trustee op te tree.

Alle trustees (onafhanklik of nie) word belas met die verantwoordelikheid om te verseker dat die trust behoorlik funksioneer tot die grootste voordeel van die begunstigdes. Hierdie verantwoordelikhede sluit in, maar is nie beperk nie, tot:

 • versekering van nakoming van voorwaardes van die trustakte
 • versekering van nakoming van alle statutêre vereistes
 • bestuur van behoorlike trusteevergaderings
 • optekening van behoorlike notules van alle vergaderings en besluite deur die trustees
 • behoorlike onderhoud en bewaring van notuleboeke

Dit is duidelik dat ‘n persoon wat as onafhanklike trustee aangestel word, die nodige ervaring en kundigheid moet hê om hierdie funksies behoorlik te vervul, sowel as om waarde tot die trust toe te voeg. In baie gevalle het die trustees wat nie onafhanklik is nie, nie die nodige kennis en ervaring van die behoorlike administrasie van trusts nie. Verder beskik hulle ook nie noodwendig oor die kundigheid om die voertuig van die trust te gebruik ten einde die maksimum voordeel vir die begunstigdes te verkry nie. Hierdie kundigheid sluit in onderhandeling vir en toetreding tot besigheidskontrakte, holistiese belasting- en opvolgingsbeplanning, en versekering van optimale groei van die trustbates. Dit is in die beste belang van die trust dat hierdie persoon ook voldoende kennis van die impak van statutêre vereistes het, soos voldoening aan die relevante belastingwet en die effek van veranderings in wetgewing rakende die trust.

Alle trustees neem aansienlike verantwoordelikheid wanneer hulle die aanstelling as trustee aanvaar en hulle moet dus goed daaroor nadink voordat hulle sodanige aanstelling aanvaar. Enige verbreking van trusteeverantwoordelikhede deur enige trustee, insluitend die onafhanklike trustee, sal lei tot beduidende blootstelling vir die trustees. Verder sal enige optrede deur die trustees namens die trust, terwyl die korrekte aantal trustees nie deur die Meester van die Hooggeregshof aangestel is nie, nietig verklaar word.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

Advantages and disadvantages of trusts

A2_SepTrusts have various advantages, but unfortunately there are also disadvantages. Although this is not a complete synopsis of all the pros and cons, our experience may assist you in making decisions about Trusts.

 

Advantages:

 • Growth taking place in the Trust assets settles in the Trust and not in your personal estate.
 • By selling the assets to the Trust, the amount owed to you by the Trust will remain outstanding on the loan account and shall be regarded as an asset to your estate. This amount may be decreased for Estate duty purposes by utilising the annual Donations Tax exemption of R100 000.
 • A Trust offers protection against problems should you become mentally incompetent. This may also make the appointment of a curator to handle your financial affairs unnecessary.
 • A Trust remains confidential as opposed to documents like wills and records of deceased estates which are public documents and therefore open for inspection.
 • A Trust can offer financial protection to disabled dependents, extravagant children or beneficiaries with special needs.
 • A Trust can evade the administrative costs of consecutive estates by making provision for consecutive beneficiaries.
 • A Trust can lighten the emotional stress on your family when you die because the Trust will continue without any of the formalities that are required from a deceased estate.
 • By choosing your Trustees well you can ensure professional asset and investment management.
 • The Trust will enable you to have a degree of control over the assets in the Trust after your death, via the Trustees.
 • After your death and before the estate has been settled the Trust can provide a source of income for your dependent(s).
 • You will prevent your minor child’s inheritance from being transferred to the Guardian’s Fund.
 • You will avoid the problem of trying to distribute assets equally among the heirs.
 • Trust income can be divided among the beneficiaries with lower tax categories after the death of the initiator when individual exemptions may be utilised, but all taxable income kept in the Trust will be taxed at 40% without exemption benefits.
 • Levels of income may be varied according to the changing needs of the beneficiaries at the discretion of the Trustees.
 • Due to the assets remaining the property of the Trust and not the beneficiaries it need not be included in people’s estates as part of their assets when they die, which effects a saving in Estate duty.
 • The Trust assets will be protected from creditors for the same reason.

Disadvantages:

 • You don’t have full control of your assets, as the other Trustees also have a say in the matter.
 • A Trust is registered and the authorities can gain access to it.
 • You could possible choose the wrong Trustees. You could expect problems if the Trustees are vying heirs. This shows how important it is to have at least one independent Trustee.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as  legal, financial or other professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your legal adviser for specific and detailed advice.

Print Friendly, PDF & Email

Sekere riglyne vir boedelbeplanning

A4Die hoofdoel met boedelbeplanning is om toe te sien dat soveel as moontlik van jou geakkumuleerde rykdom vir jou eie voordeel aangewend word en vir die maksimum voordeel van jou afhanklikes by jou dood.

“Boedelbeplanning” word gedefinieer as die proses waarin ‘n program geskep en bestuur word om:

 1. Jou bates tydens jou leeftyd in stand te hou, te vermeerder en te beskerm;
 2. Die mees effektiewe en voordelige verdeling daarvan aan opvolgende generasies te verseker.

Daar bestaan ‘n algemene wanindruk dat boedelbeplanning net gaan oor die maak van ‘n testament of om jou sake so te reël dat boedelbelasting bespaar word.

Elke persoon se boedel is uniek en dus behoort die struktuur volgens haar/sy eie unieke behoeftes en doelwitte opgestel te word.

Die tekort aan likiditeit by afsterwe kan uiteraard baie druk plaas op die oorblywende familie van ‘n oorledene, omdat die tekort aan kontant kan veroorsaak dat die eksekuteur bates sal moet verkoop om kontant te genereer.

Likiditeit beteken daar moet genoeg kontant beskikbaar wees om:

 1. Boedelbelasting te betaal;
 2. Boedeluitgawes en administrasiekoste te betaal;
 3. Voorsiening te maak vir belastingverpligtinge wat met dood mag ontstaan, soos kapitaal- winsbelasting.

Tegnies word die boedel gevries totdat die Meester van die Hooggeregshof Eksekuteursbriewe uitgereik het.

Afsterwe sonder ‘n geldige testament, beteken dat jou boedel as intestaat hanteer sal word, en die wetgewing oor intestate erfopvolging sal geld. Die wet op Intestate erfopvolging bepaal dat die langslewende eggenoot die grootste gedeelte van R125 000 of ‘n kindsdeel erf. ‘n Kindsdeel word bepaal deur die totale waarde van die boedel deur die hoeveelheid kinders en die oorlewende eggenoot te deel. Waar partye binne gemeenskap van goedere getroud is, gaan een helfte van die boedel na die langslewende eggenoot as gevolg van die huwelik, en die ander helfte vererf volgens die intestate erfopvolging. Indien daar geen oorlewende eggenoot of afhanklikes is nie, word die boedel verdeel tussen die ouers en kinders. Waar daar geen ouers of kinders is nie word dit verdeel tussen die naaste bloedverwante.

‘n Eksekuteur is geregtig op die volgende vergoeding:

 1. ‘n Ooreengekome vergoeding in die Testament; of
 2. 3.5% van die bruto bate waarde; of
 3. 6% op die inkomste wat na dood die boedel toeval.

Eksekuteursvergoeding is onderhewig aan BTW waar die eksekuteur so geregistreer is.

Indien die waarde van die boedel meer as R3.5 miljoen rand beloop, is boedelbelasting  betaalbaar op die balans meer as die R3.5 miljoen, met die uitsondering van eiendom wat aan ‘n langslewende eggenoot bemaak is, aangesien dit vrygestel is van boedelbelasting en/of kapitaalwinsbelasting.

Artikel 3 van die Wet op die Onderverdeling van Landbougrond verhoed die onderverdeling van landbougrond en die registrasie van onverdeelde aandele in meer as een persoon se naam, en dit is onderhewig aan die Minister se goedkeuring.

‘n Minderjarige is ‘n kind jonger as 18 jaar, en enige bemakings aan so ‘n persoon word in die Voogdyfonds gehou, wat onder die administrasie van die Meester van die Hooggeregshof val. Hierdie fondse is nie vrylik beskikbaar nie en word gewoonlik belê teen onder markverwante rentekoerse. Dit is dus aan te bevele dat voorsiening vir minderjarige kinders gemaak moet word deur ‘n trust.

Die Wet op Beslote Korporasies bepaal dat, onderhewig aan ‘n samewerkingsooreenkoms, waar ‘n erfgenaam ‘n ledebelang moet erf (in terme van ‘n testament), die toestemming van die oorblywende lede (indien enige) verkry moet word. Indien toestemming nie gegee word binne 28 dae nadat dit deur die eksekuteur versoek is nie, is die eksekuteur verplig om die ledebelang te verkoop.

Artikel 3(3)(d) van die Boedelbelastingwet bepaal dat waar bates aan ‘n trust oorgedra word gedurende die boedelbeplanner se leeftyd, maar hy/sy as trustee die mag behou wat hom/haar sou toelaat om eensydiglik van trustbates ontslae te raak vir sy eie of sy begunstigdes se voordeel, dan mag dit wees dat sulke bates beskou kan word as sy/haar eie en deel sal vorm van sy/haar boedel vir doeleindes van boedelbelasting.

Waar partye binne gemeenskap van goedere getroud is, het die oorlewende eggenoot ‘n eis vir 50% van die gekombineerde boedel, wat die werklike waarde van die boedel met 50% verminder. Die boedel word verdeel nadat al die skuld in die oorlye boedel betaal is (uitgesluit begrafniskoste en boedelbelasting, omdat hierdie verpligtinge van die bestorwe boedel is en nie die gesamentlike boedel nie). Slegs die helfte van die bates in so ‘n boedel kan dus bemaak word.

Die opbrengs van lewensversekeringspolisse kan gebruik word om:

 1. Inkomste te genereer om na afhanklikes om te sien terwyl met die boedel gehandel word;
 2. Boedeluitgawes te betaal, vir begrafniskoste, inkomstebelasting, boedel-administrasie en boedelbelasting.

Die opbrengs van alle Suid Afrikaanse “huishoudelike” polisse uitgeneem op die beplanner se lewe, en waar daar geen begunstigde genomineer is nie, sal binne die bestorwe boedel val.

Waar ‘n begunstigde wel genomineer is op die polis, sal die opbrengs as bates in die boedel geag word vir boedelbelasting doeleindes, afgesien daarvan dat die opbrengs direk betaal word aan die begunstigde (onderhewig aan die gedeeltelike uitsluitings gebaseer op die polis- premies).

Polisse wat uitgesluit is van insluiting vir doeleindes van boedelbelasting,  is koop en verkoop, sleutelman polisse, en daardie polisse gesedeer aan ‘n eggenoot of kind in terme van ‘n huwelikskontrak.

Sekere bates in ‘n bestorwe boedel is uitgesluit van kapitaalwinsbelasting:

 1. Bates vir persoonlike gebruik (met sekere uitsonderings);
 2. Bates bemaak aan die langslewende eggenoot;
 3. Bates bemaak aan ‘n openbare voordeelorganisasie;
 4. Die opbrengs van lewensversekeringspolisse, belange in voorsorg- of annuïteitfondse, belange in pensioenfondse;
 5. Die eerste R2 miljoen ten opsigte van die primêre woning;
 6. Die eerste R750 000 ten opsigte van klein sakebates;
 7. Geldeenhede, uitgesluit goud en platinummunte.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Print Friendly, PDF & Email

Belasting van trusts

A2blIn die begrotingstoespraak gedurende Februarie 2013 het die Minister van Finansies gemeld dat die belasting van trusts onder oorsig geneem sal word om enige misbruik daarvan te beheer. In die begrotingsoorsig van 2013 deur Nasionale Tesourie is die volgende gemeld:

To curtail tax avoidance associated with trusts, government is proposing several legislative measures during 2013/14. Certain aspects of local and offshore trusts have long been a problem for global tax enforcement due to their flexibility and flow-through nature. Also of concern is the use of trusts to avoid estate duty, which will be reviewed. The proposal will not apply to trusts established to attend to the legitimate needs of minor children and people with disabilities. 

The proposals are as follows:

 • Discretionary trusts should no longer act as flow-through vehicles. Taxable income and loss (including capital gains and losses) should be fully calculated at trust level with distributions acting as deductible payments to the extent of current taxable income. Beneficiaries will be eligible to receive tax-free distributions, except where they give rise to deductible payments (which will be included as ordinary revenue). 
 • Trading trusts will similarly be taxable at the entity level, with distributions acting as deductible payments to the extent of current taxable income. Trusts will be viewed as trading trusts in that they either conduct a trade or, if beneficial, ownership interests in these trusts are freely transferable. 
 • Distributions from offshore foundations will be treated as ordinary revenue. This amendment targets schemes designed to shield income from global taxation.

Uit die bostaande aanhalings van die begrotingsoorsig is dit glad nie duidelik wat die bedoeling van Tesourie is nie. Tot op hede kon daar nog geen verdere inligting of verduideliking van Tesourie of ander kundiges in die verband verkry word wat die bedoeling van die bostaande aanhalings meer duidelik maak nie.

Eerstens word die stelling gemaak dat daar kommer is oor die gebruik van trusts om boedelbelasting te vermy en dat dit hersien sal word. Dit is teenstrydig met die vorige jaar se begrotingsvoorstelle dat oorweging geskenk sal word om boedelbelasting af te skaf, aangesien daar ’n mate van duplikasie is met die betaling van Kapitaalwinsbelasting by afsterwe. Hierdie aangeleentheid is ook reeds ’n besprekingspunt vir meer as twintig jaar en is onder andere hanteer deur aanbevelings wat gemaak is deur die Margo Kommissie en die Katz Komitee. Alhoewel die aanmerking nie geïgnoreer moet word nie, het daar tot dusver nog niks hieromtrent gerealiseer nie.

Die paragraaf wat handel oor diskresionêre trusts bepaal dat die deurvloei-beginsel (geleibuis) nie langer van toepassing sal wees nie, maar dat verdelings geag sal word as aftrekbare betalings vir doeleiendes van belasbare inkomste. Die paragraaf lui verder dat begunstigdes kan kies om belastingvrye verdelings te ontvang, dus in dié geval die aftrekbare betalings, wat dan ingesluit sal word as normale inkomste in die hande van die begunstigdes.

Ons interpreteer hierdie paragraaf as dat die inkomste van die trust wat verdeel word aan die begunstigdes in terme van die trustakte, belasbaar sal wees in die hande van die begunstigdes en enige onverdeelde inkomste sal dan in die trust belasbaar wees. Volgens ons mening is daar baie min verskil tussen hierdie voorstel en die huidige geleibuis-beginsel. Die enigste verskil mag wees dat die identiteit van die inkomste as sulks verdeel, nie behou sal word nie, soos in die geval van die geleibuis-beginsel.

Dit is ook nie duidelik waarom daar onderskeid gemaak word tussen handeldrywende trusts (“trading trusts”) en diskresionêre trusts nie, aangesien die hantering van beide presies dieselfde is.

Die voorstel oor buitelandse trusts (“off-shore foundations”) vereis nie enige verdere kommentaar nie.

Die aanbevelings in die begrotingsoorsig het vrae by baie persone en instansies laat ontstaan en is ook verder aangevuur deur mediaberigte. Alhoewel die aanbevelings aldus gemaak gemik is om die misbruik van trusts en vermyding van belasting aan te spreek, blyk dit nie wesenlik te verskil van die huidige bedeling nie. Soos gemeld, het hierdie onderwerp al by verskeie geleenthede aanbevelings tot gevolg gehad, maar het dit nog nooit verder as aanbevelings gevorder nie. Ons beveel aan dat kennis geneem word van hierdie aanbevelings, maar dat gewag moet word vir meer konkrete inligting voordat besluite geneem word.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Print Friendly, PDF & Email

So wanneer is ek by magte om as trustee op te tree?

A2blDie Wet op Beheer van Trustgoedere 57 van 1988 definieer ‘n trustee as “enige persoon (ingesluit die oprigter) wat optree as trustee uit hoofde van ‘n magtiging in terme van Artikel 6.”

In die saak van Lupacchini teen die Minister van Veiligheid en Sekuriteit (16/2010) [2010], ZASCA 108 (17 September 2010), is die posisie van ‘n trustee wat sonder die nodige magtiging opgetree het, oorweeg, waar die trustee regstappe gemagtig het.

‘n Trust wat tot stand kom deur ‘n trustakte is nie ‘n regspersoon nie – maar ‘n spesiale verhouding beskryf deur die skrywers van Honoré’s South African Law of Trusts[1] as “a legal institution in which a person, the trustee, subject to public supervision, holds or administers property separately from his or her own, for the benefit of another person or persons or for the furtherance of a charitable or other purpose.”

Alhoewel die trust eiendom in elke trustee individueel vestig, moet hulle gesamentlik optree, tensy die trustakte anders bepaal. Hulle individuele belange negeer nie die vereiste dat hulle saam moet optree nie.

Die gevolg van ‘n handeling wat in stryd met ‘n statutêre verbod gepleeg is, is al telkemale oorweeg in ander sake, en dit hang af van die behoorlike konstruksie van die wetgewing en die bedoeling van die wetgewer.

Die doel van die wet is om die Meester in staat te stel om toesig oor trustees te kan hou en hulle administrasie van die trust en Artikel 6(1) is essensieel hiervoor, en om die trustees te belet om op te tree alvorens hulle gemagtig is deur die Meester, verseker die wet dat trustees net kan optree as hulle sodanig voldoen aan die wet.

In Kropman NO teen Nysschen[2] is bevind dat ‘n hof die diskresie het om handelinge van ‘n trustee wat sonder die nodige magtiging opgetree het, terugwerkend goed te keur. Hierdie standpunt is met oortuiging in latere sake verwerp.

Locus standi in iudicio” daarenteen is iets anders en is nie afhanklik van die magtiging om op te tree nie, maar hang af of die litigant geag word deur die hof om ‘n genoegsame belang in die litigasie te hou.

Alhoewel Artikel 6(1) ‘n trustee se bevoegdheid om in daardie hoedanigheid op te tree opskort, kan hy of sy ‘n genoegsame belang in die administrasie van die trust hou om locus standi te hê.

Die essensie van die verbiedende frase in artikel 6(1) “… shall act in that capacity only if authorised thereto …”, moet geïnterpreteer word om te bedoel dat ‘n trustee nie voor die Meester se magtiging, enige regte mag bekom vir of kontraktueel verpligtinge aangaan namens, die trust nie en is nie bedoel om die kwessie van locus standi in iudicio te reguleer nie.

Litigasie wat ingestel word deur ongemagtigde trustees en kommersiële transaksies wat die trust bind, is ongeldig en nietig.

[1] 5th ed (2002) by Edwin Cameron with Marius de Waal, Basil Wunsh and Peter Solomon para 1.

[2] 1999 (2) SA 567 (T) at 576F.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Print Friendly, PDF & Email

Inter-Vivos Trusts and Testamentary Trusts

A3blMuch ignorance exists regarding the use of trusts during bequests. This article will endeavour to shed some light on this important issue.

An Inter-Vivos Trust is also known as a living or family trust as it is set up during your lifetime. A trust is the ideal long term structure with which to protect assets from generation to generation while it effects a saving in terms of Estate duty. Estate duty is the levy payable on all your assets upon your death.

When assets are bought through a Trust or transferred to a Trust capital growth takes place within the Trust which is excluded from your estate. This means that the assets within your estate can grow within the Trust without causing higher Estate duty for your estate.

It is recommended that you transfer growth assets to a Trust by selling or donating them to the Trust. The value of these assets sold to the Trust will then be owed to you (or your estate) by the Trust in the form of a loan account. The value of the loan account can be decreased successfully by R100 000 per year by paying the annual exempt amount of Donations Tax to the Trust. The Trust will then pay back the amount of the donation to you in partial redemption of the loan account owed to you.

Another big advantage of an Inter-Vivos Trust is that it offers protection in case of summons because the assets in the Trust are excluded from such claims. The biggest drawback of a Trust  is the fact that full control of your assets is lost. As original owner you now become a co-trustee and possibly one of the beneficiaries of the Trust, but the co-trustees also have a say regarding the assets which had previously been controlled and managed only by you.

A Testamentary Trust differs from an Inter-Vivos Trust in that it is set up according to someone’s will and would therefore only be activated once that person dies. The main aim of a Testamentary Trust is to protect the interests of the beneficiaries (who are often minors).

The Trustees of the Testamentary Trust gain control of the assets and manage and administrate the assets in terms of the stipulations of the Testamentary Trust to the advantage and in the best interest of the beneficiaries.

We recommend that the person(s) who is/are named as Guardian(s) of minors be at least one of the Trustees of the Testamentary Trust.

Testamentary Trusts are usually terminated as soon as the trust beneficiary reaches the age as dictated in terms of the will, as opposed to Inter-Vivos Trusts which can last for indefinite periods. Should you decide to set up a Trust or include it in your will, it would be wise to consult a lawyer to avoid possible pitfalls.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.

 

Print Friendly, PDF & Email
Older posts

© 2022 T Roos

Theme by Anders NorenUp ↑