Category: Testament

Hantering van die huwelik en boedelbeplanning

A1bDie belangrikste vorme van huweliksgoedere-bedeling is die huwelik binne gemeenskap van goedere, die huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling, en die huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling.

Huwelik binne gemeenskap van goedere

 1. Daar is geen vooraf kontraktuele ooreenkoms nie, afgesien van trou;
 2. Gades het nie twee afsonderlike boedels nie;
 3. Daar is ‘n gemeenskaplike boedel en elke gade het ‘n aandeel van 50% in elke bate in die boedel, ongeag in wie se naam dit geregistreer is;
 4. Dit geld vir die bates verkry voor die huwelik asook tydens die huwelik;
 5. Indien een gade skuld aangaan in sy/haar eie naam, sal sy/haar gade outomaties daardeur gebind word en ook aanspreeklik gehou word vir die skuld;
 6. Indien ‘n sekwestrasie plaasvind (in die geval van insolvensie), sal die gemeenskaplike boedel gesekwestreer word.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling

 1. ‘n Notariële huweliksvoorwaardekontrak (HVK) word voor die sluiting van die huwelik opgestel deur ‘n prokureur (wat geregistreer is as ‘n notaris);
 2. Indien daar geen kontrak bestaan nie, sal die huweliksbedeling outomaties binne gemeenskap van goedere wees;
 3. Die waardes van elke gade se boedel by huweliksluiting word in hierdie kontrak vervat;
 4. ‘n Huwelik met ‘n HVK beteken dat al die eiendom wat deur die gades besit word voor die datum van huweliksluiting, die eiendom van die betrokke gade sal bly;
 5. Elke gade het volle beskikkingsreg oor sy/haar eie bates (met ander woorde sonder vooraftoestemming van die ander), alhoewel daar ‘n plig rus op elke gade om volgens sy/haar vermoë by te dra tot die gesamentlike huishoudelike uitgawes;
 6. Bates verkry in die loop van die huwelik sal slegs die uitsluitlike eiendom van een gade bly indien die aanwasbedeling uitdruklik deur die gades uitgesluit word.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling

 1. Die huwelik buite gemeenskap van goedere sluit outomaties die aanwasbedeling in, tensy dit uitdruklik deur die gades in die HVK uitgesluit word;
 2. Eers met ontbinding van die huwelik tree die aanwasbedeling in werking en moet groei van elke gade se boedel vasgestel word.

BOEDELBEPLANNING
Skenkings tussen gades is vrygestel van skenkingsbelasting asook boedelbelasting.

Huwelik binne gemeenskap van goedere

 1. In die geval van die dood van ‘n eggenoot het die langslewende gade ‘n eis vir 50% van die waarde van die gesamentlike boedel en word die werklike waarde van die boedel derhalwe verminder met 50%. Die boedel word eers verdeel nadat al die skuld vereffen is (begrafniskoste en boedelbelasting word hierby uitgesluit, aangesien die oorledene en nie die gemeenskaplike boedel nie, hiervoor aanspreeklik is).
 2. By die opstel van ‘n testament is dit belangrik dat gades wat getroud is binne gemeenskap van goedere, bewus moet wees daarvan dat hy/sy slegs die helfte van ‘n bate bemaak.
 3. By die dood van ‘n eggenoot word alle bankrekenings gevries (selfs al is die rekenings slegs in een van die gades se naam). Dit kan ‘n invloed hê op likiditeit.
 4. Skenkings of erflatings aan iemand getroud binne gemeenskap van goedere kan ook uitgesluit word van die gemeenskaplike boedel. Die skenker kan met ander woorde bepaal dat die skenking nie binne die gemeenskaplike boedel moet val nie. Die ontvanger daarvan sal dan ‘n afsonderlike    boedel kan opbou maar die opbrengs van sodanige afsonderlike bates sal weer binne die gesamentlike boedel val.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die uitsluiting van die aanwasbedeling
Elke boedelbeplanner (gade) behou besit van bates wat voor die huwelik verkry is.

Huwelik buite gemeenskap van goedere met die insluiting van die aanwasbedeling
‘n Skenking van een gade aan die ander gade word uitgesluit by die berekening van elke gade se aanwas. Die ontvanger van die geskenk kan dit met ander woorde nie in berekening bring wanneer die groei van sy/haar aanwas vasgestel word nie en die skenker se aanwas word outomaties verminder met die skenkingsbedrag.

EGSKEIDING
In die geval van egskeiding word die huwelik ontbind deur ‘n hofbeslissing en sal die hof dan aspekte soos onderhoud vir ‘n kind, kontak (toegang), voogdyskap en sorg (toesig), onderhoud vir die gade, die verdeling van bates, verdeling van pensioenbelange, ensovoorts bepaal.

SAAMWOON EN DIE DEFINISIE VAN ‘GADE’
“Saamwoon” word gedefinieer as ‘n stabiele, vaste verhouding waar ‘n paartjie wat nie wil of kan trou nie, saamleef as gades. Die Wysigingswet op Belastingwet het die definisie van “gades” uitgebrei deur ook in te sluit “a same sex or heterosexual union which the Commissioner is satisfied is intended to be permanent”.

Verskeie stukke wetgewing soos die Wysigingswet op Pensioenfondse en Wysigingswet op die Belastingwet, definieer “gade” om ook ‘n lewensmaat in ‘n saamwoonverhouding, in te sluit. Die effek is  dat saamwoon-lewensmaats voordeel trek uit die artikel 4(q)-boedelbelastingaftrekking soos bepaal in die Boedelbelastingwet, en die skenkingsbelastingvrystelling van die Inkomstebelastingwet.

Hierdie artikel bevat slegs algemene inligting en moenie gebruik of beskou word as professionele raad nie. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade weens vertroue op hierdie inligting nie. Raadpleeg altyd u finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Print Friendly, PDF & Email

Should I draft a will?

A3bA mother who has always wanted her daughter to inherit her diamond engagement ring may never get her wish if she dies without leaving a valid written will. The mother’s estate would then be distributed in terms of the Intestate Succession Act No. 81 of 1987. 

Taking the time to draft a will can leave you with the peace of mind that your assets will be distributed according to your wishes as far as possible. Your will should reflect exactly how you want your assets to be dealt with after your death and should not be contra bonos mores (against good morals). It should also not amount to “ruling from the grave”.

There are a number of legal requirements that have to be complied with for a will to be valid.  If it does not comply with all of these requirements it could be found to be invalid. Your estate would then also be dealt with in terms of the Intestate Succession Act of 1987. It is therefore of the utmost importance that you obtain the assistance of someone with the necessary specialised skill and knowledge to assist you with the drafting of your will.

A will should also regularly be revised and updated to adapt to your changing circumstances, for example after getting married, and when there is a child on the way. Section 2B of the Wills Act No. 7 of 1953 (as amended by the Law of Succession Act No. 43 of 1992) deals specifically with a change in marital status by way of divorce, and reads as follows:

If any person dies within three months after his marriage was dissolved by a divorce or annulment by a competent court and that person executed a will before the date of such dissolution, that will shall be implemented in the same manner as it would have been implemented if his previous spouse had died before the date of the dissolution concerned, unless it appears from the will that the testator intended to benefit his previous spouse notwithstanding the dissolution of his marriage.”

This can be explained by way of the following example: A and B get divorced and B dies within three months of the date of the divorce. B’s will was executed before they got divorced. Unless B’s will specifically indicated that A must benefit from B’s estate despite the divorce, B’s estate will then be distributed as if A died before they got divorced. A will therefore not inherit from B’s estate in this scenario. However, should B die more than 3 months after the divorce and B’s will, which benefits A, was not changed, then it will be seen as if B intended A to inherit, despite the divorce.

A person who was previously married and who remarries, should ensure that the necessary changes are made to his/her will. If not, this could have profound consequences for the “new” spouse, especially if the will still benefits the spouse from the previous marriage.

When there are minor children in the picture, it is advisable to make adequate provision for their living costs and education in your will. This can be done by creating a testamentary trust of which the minor children can be beneficiaries.

Thinking and talking about one’s passing is not a pleasant subject. Having a valid, clear and unambiguous will can prevent unpleasant family feuds caused by them having to make decisions about the distribution of your estate. It is certainly worth the time and effort to have a valid written will in place.

References:
Drafting of Wills 2013 – LEAD
Intestate Succession Act 81/1987
Wills Act 7/1953

This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.

Print Friendly, PDF & Email

Besigheidslewe na die dood

March_Pic_1Wat sal gebeur as jy of ‘n sleutelfiguur in jou maatskappy skielik te sterwe kom?

Niemand hou daarvan om oor die dood te praat nie, en dis waarskynlik die laaste ding waaraan entrepreneurs dink wanneer hulle ‘n besigheid op die been bring. Die dood is egter ‘n werklikheid.
Tref nou voorsorg, en jy sal jou kollegas baie trauma en finansiële onsekerheid spaar wanneer hulle die verlies probeer verwerk.

Wanneer die leier van ‘n maatskappy sterf, bestaan die risiko dat die maatskappy tot niet kan gaan. Jim Murphy, ‘n suksesvolle entrepreneur, het in ‘n artikel beskryf wat hy geleer het toe sy jarelange sakevennoot, Ari Ramezani, skielik oorlede is. Hulle was tegnologiese entrepreneurs wat verskeie vooruitstrewende maatskappye begin het voor die stigting van hul laaste onderneming, PhonePower, ‘n VoIP diensverskaffer. Toe Murphy van sy vennoot se siekte hoor, moes hy dadelik ‘n paar stappe neem om die maatskappy se voortbestaan te verseker.

Om vir die onvoorsiene te beplan, is deel van ‘n maatskappy se besigheidsbeplanning. ‘n Gebeurlikheidsplan moet in plek wees in geval van ‘n vennoot se afsterwe. Murphy het gelukkig genoeg tyd gehad om ‘n raad van direkteure daar te stel wat die maatskappy se tweeman-leierspan kon vervang. Dit is dus ‘n goeie idee om ‘n alternatiewe leierskapstruktuur gereed te hê indien dit nodig sou wees, soos in hierdie geval.

Hou jou beleggers ingelig oor die situasie indien ‘n vennoot ernstig siek raak – hulle het hul geld en vertroue in die maatskappy belê en verdien die waarheid. Alhoewel Murphy aanvanklik skrikkerig was om die beleggers oor Ramezani se gesondheidsprobleme in te lig, het hy uiteindelik besluit om reguit te praat, waarna sy span sakeprojeksies aan die beleggers voorgelê het om hul vrese te besweer. Dit was die eerbare ding om te doen, maar ook goeie besigheidsin. Baie leningsdokumente bevat ‘n klousule wat aan die uitlener die reg gee om die lening op te roep indien die uitvoerende beampte van ‘n maatskappy sou sterf of die maatskappy verlaat.

Dit sou raadsaam wees om jou versekeringspolisse na te gaan, aangesien dit wel beskerming teen sulke omstandighede mag bied. ‘n Sleutelpersoon polis kan baie handig te pas kom indien ‘n sleutelpersoon, dikwels ook die bron van primêre inkomste en innovering in ‘n maatskappy, te sterwe kom. Dit verskaf ook ‘n finansiële veiligheidsnet vir jou maatskappy en ‘n mate van beskerming aan die rolspelers.

Die dood is baie ver van jou gedagtes wanneer jy ‘n nuwe maatskappy begin, maar wees slim en beplan vooruit – enigiets kan gebeur, en jy sou wou hê dat die maatskappy waarvoor jy so hard gewerk het, se voortbestaan verseker is in geval van so ‘n tragiese gebeurtenis.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.

Print Friendly, PDF & Email

Openbare weldaadsorganisasies: detail is belangrik

March_Pic_3Dit is belangrik dat organisasies bewus is van wat vereis word om goedkeuring te verkry, sowel as om hul status as vrygestelde entiteite te behou.

Aansoeke om vrystelling moet by die “Tax Exemption Unit” (TEU) deur middel van ‘n EI1 vorm, beskikbaar op die SAID webtuiste, ingedien word.

Die vorm moet vergesel word van ‘n afskrif van die Grondwet, testament of ander dokument op sterkte waarvan die entiteit opgerig is. In die geval van ‘n maatskappy, moet die akte van inlywing voorgelê word.

Die omvang van hierdie artikel is nie wyd genoeg om ‘n bespreking van die Maatskappywet se voorskrifte in hierdie opsig in te sluit nie, maar maatskappye wat vir vrystelling wil aansoek doen, word aanbeveel om professionele advies te kry om te verseker dat die akte van inlywing aan die vereistes van sowel die Inkomstebelastingwet as die Maatskappywet voldoen.

Uit die aard van die saak moet die oprigtingsdokument stipuleer dat die OWO se enigste of hoofoogmerk die beoefening van ‘n openbare weldaadsaktiwiteit is. Artikel 30 vereis egter dat die dokument ook bepalings moet vervat om te verseker dat daar aan die volgende vereistes voldoen word:

 1. Die OWO moet ten alle tye ten minste drie onverbonde persone hê om die fidusiëre verantwoordelikheid van die organisasie te aanvaar.
 2. Geen enkele persoon mag direk of indirek die besluitnemingsbevoegheid met betrekking tot die organisasie beheer nie.
 3. Die OWO word verbied om sy fondse aan enige persoon uit te keer en mag slegs dit ter bevordering van die oogmerk waarvoor dit opgerig is, aanwend. Suplusfondse mag egter na goeddunke belê word.
 4. Geen skenkings wat deur die skenker na willekeur herroep kan word, mag aanvaar word nie.
 5. Enige wysiging van die oprigtingsdokument moet by die Kommissaris ingedien word.

Waar die oprigtingsdokument nie aan bogemelde vereistes voldoen nie, mag die persone wat vir die administrasie van die bates en fondse van die OWO verantwoordelik is, ‘n skriftelike onderneming (vorm EI2) dat die organisie in ooreenstemming met die voorskrifte van artikel 30 geadministreer sal word, saam met die aansoek om vrystelling indien.

Die Kommissaris mag ‘n organisasie met terugwerkende effek goedkeur vanaf die datum waarop dit vir goedkeuring gekwalifiseer het. Aangesien die verwerking van die aansoek deur die TEU maande kan duur, is hierdie bepaling beslis tot voordeel van ‘n aspirant OWO.

‘n OWO moet aan die volgende vereistes voldoen om sy status as vrygestelde entiteit te behou:

 • Daar mag nie buitensporige besoldiging aan enige werknemer, ampsdraer, lid of ander persoon betaal word nie. Ten einde te bepaal of die besoldiging billik is, word die sektor en die dienste wat gelewer word, in ag geneem, asook of dit enige persoon ekonomies bevoordeel.
 • Fondse mag nie aangewend word om enige politieke party te bevoordeel nie.
 • By ontbinding moet alle bates aan een van die volgende goedgekeurde entiteite oorgedra word: ‘n ander goedgekeurde OWO, die Regering of ‘n instelling, raad of liggaam soos voorsien in artikel (10)(1)(cA). Laasgenoemde sluit entiteite wat navorsing doen, verbruiksware voorsien of handel, industrie of landbou bevorder, in.
 • Die OWO mag nie ‘n party wees tot of toelaat dat dit gebruik word in ‘n skema om ‘n ander persoon se aanspreeklikheid vir belasting te ontduik nie.

Indien die Kommissaris oortuig is dat ‘n organisasie nie die bepalings van die Wet en/of die oprigtingsdokument nakom nie, moet die OWO kennis gegee word om regstellende stappe te neem. Indien die OWO versuim om die situasie reg te stel, moet die Kommissaris die organisasie se goedkeuring met ingang van die jaar van aanslag terugtrek. Hierna het die OWO ses maande (of ‘n langer tydperk deur die Kommissaris goedgekeur) om sy bates na ‘n ander OWO, die Regering of ‘n artikel 10(1)(cA) instelling, raad of liggaam oor te dra.

‘n OWO is ook verplig om by ontbinding sy bates op die voorgeskrewe wyse oor te dra. Die versuim om só te doen, hetsy by die organisasie se ontbinding of die terugtrek van goedkeuring deur die Kommissaris, kom die organisasie duur te staan. Die markwaarde van al die organisasie se bates, minus bona fide laste, word geag belasbare inkomste te wees in die jaar van aanslag waarin die OWO se goedkeuring teruggetrek is of waarin die openbare weldaadsaktiwiteite gestaak word.

Selfs al is ‘n OWO nie aanspreeklik vir die betaling van belasting nie, moet daar nog steeds ‘n jaarlikse inkomstebelastingopgawe ingedien word. Dit stel die Kommissaris in staat om vas te stel of ‘n organisasie aan die vereistes van die Wet voldoen. ‘n OWO se jaar van aanslag stem as ‘n reël ooreen met sy finansiële jaar. In die geval van ‘n trust loop ‘n jaar van aanslag vanaf 1 Maart tot die laaste dag van Februarie van die volgende jaar.

Artikel 30(9) vereis dat ‘n OWO rekeningboeke, rekords en ander stukke vir ‘n tydperk van vier jaar na die datum van laaste inskrywing, of transaksies, handelinge of werksaamhede waarop hul betrekking het, bewaar moet word. Ingevolge die bepalings van die Wet op Belastingadministrasie moet alle belastingbetalers ook rekords, rekeningboeke en dokumente wat vir doeleindes van die voltooiing van ‘n belastingopgawe gebruik is, vir ‘n tydperk van vyf jaar vanaf die datum van indiening van die opgawe bewaar.

Daar is in die vorige artikel genoem dat OWO’s wat openbare weldaadsaktiwiteite soos in Deel II van die Negende Bylae vervat beoefen, mag aansoek doen om kwitansies ten opsigte van skenking uit te reik. Die skenker mag dan, onderhewig aan die bepalings van artikel 18A, die skenking as belastingaftrekking hanteer. Bo-en-behalwe die gewone verslagdoeningsvereistes wat op alle OWO’s van toepassing is, moet ‘n organisasie wat goedkeuring ontvang het om artikel 18A kwitansies uit te reik, ook jaarliks ‘n ouditsertifikaat wat bevestig dat alle skenkings ten opsigte waarvan kwitansies uitgereik is, uitsluitlik aangewend is om openbare weldaadsaktiwiteite soos in Deel II van die Negende Bylae vervat te beoefen, bekom en bewaar.

OWO’s word ernstig afgeraai om misbruik te maak van die belastingvoordele wat die Wet bied. Enige persoon wat in ‘n fidusiëre hoedanigheid verantwoordelik is vir die bestuur of beheer van die inkomste en bates van ‘n OWO wat doelbewus nalaat om die bepalings van artikel 18A, artikel 30 of die organisasie se oprigtingsdokument na te kom, is skuldig aan ‘n misdryf en by skuldigbevinding strafbaar met ‘n boete of gevangenisstraf vir ‘n tydperk van hoogstens 24 maande.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Print Friendly, PDF & Email

Your will: An important document

A2_BLife is unpredictable, therefore we advise our clients to lose no time in drawing up their will and planning their estate. Below are important reasons why this should be one of your top priorities.

Q:  Why should I have a will?

A:  A will enables you to name your heirs. Should you die without a will (intestate) your assets will be divided according to the Intestate Succession Act. That may advantage people whom you did not wish to name as heirs.

Q:  Who is allowed to sign your will as witness?

A:  Your will must be signed in the presence of two witnesses, who also sign in each other’s presence. Only persons older than 14 years are qualified to sign as witnesses.

Q:  What is the cost of Executor’s fees?

A:  The maximum remuneration payable to an Executor is determined by law and is currently fixed at 3.5% of the total gross estate value. Executor’s fees should, however, be negotiated with the person who has been appointed as Executor of your will.

Q:  How often should I revise my will?

A:  It is recommended that wills be revised at least every 2 years. It is also important to review your will after events like marriage, birth, divorce or the purchase of property.

This newsletter is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.

Print Friendly, PDF & Email

Appointment of the Executor of my Will

A1blThis is a subject which causes more and more discussion and people become more knowledgeable about Executor’s fees and how it is calculated.

As mentioned in previous articles, the maximum Executor’s fee is fixed by law. The current maximum permissible Executor’s fee is 3.5% of the gross estate value plus 14% VAT (should the Executor be registered for VAT).

It seems as though this fee is very fair or even at a very low percentage, but let us illustrate with an example:

Let us suppose that the gross estate value is R2 million. Due to the drastic increase in the value of fixed property over the last few years it is quite possible to attain a gross estate value of R2 million and very realistic if you own fixed property.

R2 million x 3.5% = R70 000.00

Plus 14% VAT = R9 800.00

Total Executor’s fee = R79 800.00

This Executor’s fee does not include any additional administrative costs such as transfer fees of the fixed property or funeral costs. Thus it becomes clear that the cost of administering an estate to the value of R2 million could easily escalate to R100 000. The result is that more and more individuals consider appointing the person who lives longest or another family member as Executor, assuming that the appointed Executor is then enabled to negotiate an Executor’s fee with an institution which will then act as the appointed Executor’s agent.

It does happen, however, that the appointed Executor (e.g. the surviving spouse) is not well-informed about the actions he/she should take when his/her spouse dies, therefore he/she often appoints the first agent who offers his/her services. No negotiation takes place and the agent imposes the maximum tariff as fixed by the law.

Our recommendation is therefore the following:

 1. Appoint the person who lives the longest or another family member as Executor of your estate, but ensure that the appointed Executor is fully aware of the fact that he/she may negotiate the Executor’s fee with an institution; or
 2. Should you have every confidence in an institution, appoint that institution as Executor of your estate, but negotiate beforehand and fix the agreed tariff in your will. Do not leave it up to any other person to negotiate Executor’s fees after you have passed away.

This article is a general information sheet and should not be used or relied on as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.

 

Print Friendly, PDF & Email

Wat gebeur met my bankrekeninge wanneer ek te sterwe kom?

creditcardPSoos in vorige artikels bespreek, is die beste manier om seker te maak dat daar met u bates gehandel word op die wyse wat u sou wou hê daarmee gehandel moet word, om ‘n testament op te stel en op datum te hou. Indien u sonder ‘n geldige testament te sterwe sou kom, word u bates verdeel in terme van die Wet op Intestate Erfopvolging, wat onpraktiese verdelings tot gevolg kan hê en ook kan veroorsaak dat persone u bates erf wat u nie sou wou hê van u moet erf nie.

In u testament het u uiteraard die vryheid om te bepaal hoe daar met u bates gehandel moet word.  U sal ook ‘n Eksekuteur benoem wat sal handel met u bates en die administratiewe funksies sal verrig om die bepalings van die testament uit te voer en die administrasie van u boedel sal finaliseer.

Soos in vorige artikels gemeld moet die sterfgeval by die Meester van die Hoë Hof gerapporteer word en die oorspronklike testament (of die gebrek aan die relevante vereiste dokumentasie) ook aan die Meester gestuur word. Die Meester sal dan die Eksekuteur formeel aanstel deur ‘n Eksekuteursbrief aan hom/haar uit te reik en ‘n unieke boedelnommer word aan die boedel toegeken. Hierdie boedelnommer word dan in alle toekomstige korrespondensie en navrae met die Meesterskantoor gebruik.

Wat gebeur met my bankrekeninge?

Die Boedelwet bepaal dat alle bankrekeninge in die naam van die oorledene gevries en uiteindelik gesluit word, daarom is dit baie belangrik dat u voorsiening maak vir u naasbestaandes sodat hulle kontant beskikbaar sal hê by u afsterwe. Die rekeninge word normaalweg onmiddellik nadat die bank kennis neem van die afsterwe gevries, m.a.w. die rekeninge behoort nog gelde te kan ontvang, maar gelde kan nie meer uitbetaal word nie. Sodra die Eksekuteur aangestel word, moet hy/sy in terme van die bepalings van die Boedelwet ‘n nuwe bankrekening in die naam van “Boedel Wyle XYZ open”. Dit is omdat u, sodra u te sterwe kom, u bates nalaat aan wat u “boedel” vorm. ‘n Nuwe bankrekening word deur die Eksekuteur oopgemaak en alle gelde wat in enige ander bankrekening deur die oorledene gehou was, (en ook sy/haar gade in die geval van huwelike binne gemeenskap van goedere) word oorgedra na die nuwe bankrekening in die naam van die boedel. Alle boedelfondse word dan deur die Eksekuteur in die boedel se bankrekening geadministreer totdat die Likwidasierekening (staat van bates en laste) deur die Meester goedgekeur is en die Likwidasierekening vry van besware ter insae gelê het. Die eksekuteur sal dan in ‘n posisie wees om voort te gaan met die verdeling van boedelbates en finalisering van die administrasie van die boedel.

Onderhoud aan naasbestaandes

Dit neem egter enigiets van 3 weke tot 3 maande of selfs langer vir ‘n Eksekuteur om formeel deur ‘n Meesterskantoor aangestel te word. Die feit dat die Boedelwet vereis dat alle bankrekeninge so spoedig moontlik na datum van afsterwe gevries word, kan dus baie waarskynlik die gevolg hê dat die oorledene se gade of ander partye wat finansieel van hom/haar afhanklik was, nie toegang tot enige fondse het tot tyd en wyl die Eksekuteur aangestel is nie. In gevalle van partye wat binne gemeenskap van goedere getroud is, behoort die rekeninge in die naam van die nagelate gade volgens die bepalings van die Boedelwet ook gevries en gesluit te word, wat uiteraard dramatiese gevolge kan hê. Sodra die Eksekuteur aangestel word, sal hy/sy eers met die boedelbates kan begin handel en op hierdie stadium sal die Eksekuteur dan eers in ‘n posisie kan wees om tussentydse voorskotte teen erfenisse te oorweeg.  Ons moedig u dus aan om voorsiening te maak dat daar onmiddellik na afsterwe kontant aan u naasbestaandes beskikbaar is.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

Print Friendly, PDF & Email

© 2022 T Roos

Theme by Anders NorenUp ↑