Category: Salary

GONE ARE THE DAYS OF TAX-FREE SALARIES ABROAD

Many South African taxpayers earning a salary abroad have for many years been able to benefit from so-called “double non-taxation”. This would be the case where salaries are earned in countries where the employer country would not tax salaries earned in that country, and where a domestic South African income tax exemption would also be available to such South African employees. The UAE for example is renowned therefore that it levies very little, if any, taxes on non-resident employees employed in that jurisdiction. This regime interacts quite well with the South African exemption from income tax provided to South African employees working abroad and in terms of which South Africa would in many cases also not levy income tax on salaries so earned abroad. In other words, a salary earned abroad may potentially not be taxed in either the country of source or residence (i.e. South Africa).

In terms of section 10(1)(o)(ii) of the Income Tax Act[1] salaries earned abroad would be exempt from South African income tax if the salary is earned for services rendered outside of South Africa, and the employee would be absent from South Africa for at least 183 days in a tax year, of which at least 60 are consecutive.

In the annual national budget speech earlier this year, Government warned of its intention to withdraw relief for South African individuals working abroad and effectively achieving double “non-taxation” on salaries so earned. This threat has now been borne out by the proposed withdrawal of the exemption in section 10(1)(o)(ii) of the Income Tax Act, proposed in terms of the draft Taxation Laws Amendment Bill published on 19 July 2017. As is explained by the draft Explanatory Memorandum to the Bill,

“It has come to Government’s attention that the current exemption creates opportunities for double non-taxation in cases where the foreign host country does not impose income tax on the employment income or taxes on employment income are imposed at a significantly reduced rate.”

The draft Bill proposes that section 10(1)(o)(ii) be deleted effectively for tax years commencing on or after 1 March 2019. This would effectively mean that South African residents will be taxable in South Africa on salaries earned abroad to the extent that the source country does not levy tax on the income so earned. To the extent however that income is taxed abroad too, South Africa should grant a credit against taxes payable here in terms of either an applicable double tax agreement or the provisions of section 6quat of the Income Tax Act.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice. Errors and omissions excepted (E&OE)

[1] 58 of 1962

Print Friendly, PDF & Email

UITBREIDING VAN LEERDERSKAP TOELAE EN INDIENSNEMINGBELASTINGAANSPORING

Met die fokus op vaardigheidsontwikkeling en werkskepping, is die bestaande toelae vir leerderskapooreenkomste uitgebrei tot alle ooreenkomste wat voor 1 April 2022 aangegaan word. Soortgelyk, is die Indiensnemingbelastingaansporing (ETI) verleng tot 28 Februarie 2019.

Artikel 12H van die Inkomstebelastingwet[1] laat ’n werkgewer toe om ’n “leerderskap toelaag” te eis ten opsigte van geregistreerde leerderskapooreenkomste aangegaan of gevoltooi tydens ’n jaar van assessering. Vir die doeleindes van artikel 12H, moet die leerderskapooreenkoms geregistreer wees ingevolge die Wet op Vaardigheidsontwikkeling[2]. ’n Kwalifiserende werkgewer is geregtig op twee soorte toelae, naamlik ’n jaarlikse toelaag (aftrekbaar in enige jaar van assessering waartydens ’n leerder ’n party is by ’n geregistreerde leerderskapooreenkoms) en ’n voltooiingstoelaag (aftrekbaar in die jaar waarin die leerder suksesvol die leerderskap voltooi).

Om vir die artikel 12H-toelaag te kwalifiseer, moet die leerderskapooreenkoms voor ’n sekere datum aangegaan word. Hierdie tydperk is verleng vanaf 1 Oktober 2016 tot 1 April 2022.

Verder, met ingang van 1 Oktober 2015, hang die bedrag van die toelaag af van die vlak van kwalifikasie wat deur die leerder gehou word. In hierdie opsig, kwalifiseer werkgewers vir beide die jaarlikse, sowel as die voltooiingstoelaag van R40 000, ten opsigte van leerders wat ’n kwalifikasie het wat gelykstaande is aan die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) vlak 1 tot 6. Ten opsigte van leerders wat ’n kwalifikasie beklee wat gelykstaande is aan NKR-vlak 7 tot 10, kwalifiseer die werkgewer vir ’n jaarlikse en voltooiingstoelaag van R20 000 elk.

Ten opsigte van ’n persoon met ’n gestremdheid, kwalifiseer die werkgewer vir ’n addisionele toelaag van R20 000, waar die leerder ’n kwalifikasie het wat gelykstaande is aan NKR-vlak 1 tot 6, en ’n addisionele R30 000 waar die leerder ’n kwalifikasie het wat gelykstaande is aan NKR-vlak 7 tot 10, dit wil sê; ’n totale toelaag van onderskeidelik R60 000 en R50 000.

Die ETI[3] is op 1 Januarie 2014 deur die regering ingestel om die sosio-ekonomiese probleem van jeugontwikkeling aan te spreek. Kwalifiserende werkgewers kan die maandelikse werknemersbelasting wat weerhou is, en betaalbaar is aan SAID, in verband met die Vierde Bylaag van die Inkomstebelastingwet, verminder met die bedrag van die ETI. Daar is aanvanklik aangedui dat hierdie toelaag op 1 Januarie 2017 gestaak sal word. Die aansporing is nou egter verleng tot 28 Februarie 2019.

Benewens die ETI, kan ’n werkgewer ook in aanmerking kom vir ’n aftrekking van ’n leerderskap toelaag tydens ’n jaar van assessering, indien daar aan die vereistes van artikel 12H van die Inkomstebelastingwet voldoen word, soos hierbo uiteengesit.

[1] 58 van 1962

[2] 97 van 1998

[3] Wet op Indiensnemingbelastingaansporing, No. 26 van 2013

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

 

Print Friendly, PDF & Email

© 2022 T Roos

Theme by Anders NorenUp ↑