Category: Finance (page 1 of 2)

You should get a financial advisor

It’s not to say you spend finances irresponsibly, but having a reputable financial advisor comes in handy. Depending on your financial needs, your advisor may be a financial or retirement planner, money manager or a wealth manager. Either way, getting assistance from those who specialise will help you get greater returns for the bucks you spend on their services.

They’ll help you strategise

Whether your financial objective is to donate to charity, leave a financial legacy for your offsprings, or minimise your tax burden and debt, financial advisors strategise and keep you informed on methods that will benefit you.

They’ll assess risks

Putting all your eggs in one basket? Risky. Each portfolio has expectations and having clarity on emotional and behavioural risks of these investments will help you plan ahead for tough times. Advisors will assess where investment risks lie and help you diversify your investments accordingly.

They can do more

If you get yourself an advisor who specialises in more than just financial opportunities, they will provide a scope of the whole financial market by taking a big-picture approach. Because your needs differ from the next person, your financial advisor will structure your financial priorities to suit you. They also search for opportunities across other areas that concern you, such as your estate, and plan your finances in a way that will give a greater positive impact on your portfolio.

If you’re interested in generating financial security and not sure how to go about it, start with contacting a financial firm. In the long run, the money you spend for advisory assistance will be far less than the money you could lose in a faulty investment due to having little information.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.  Errors and omissions excepted (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

Cryptocurrencies: Everything you need to know

1.1 Background to Bitcoin

Bitcoin, Ether and Litecoin. These are some of the most prominent cryptocurrencies on the market today. Bitcoin is by far the best-known cryptocurrency due to the substantial increase in the price that was experienced in the past couple of years.

Bitcoin is a cryptocurrency – a digital asset designed to work as a medium of exchange that uses cryptography to control its creation and management, rather than relying on central authorities. Bitcoin was developed by an anonymous creator – Satoshi Nakamoto – to enable society to operate with a digital cash system, without the need for third-party intermediaries which are traditionally required for digital monetary transfers.

Should you wish to read the original paper used to introduce bitcoin to the word, please follow this link:  https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

1.2 Tax consequences of cryptocurrencies

For the most part, South Africans have only been able to enter the crypto market locally for a short while, which has drawn the attention of the South African Revenue Service (SARS) to cryptocurrencies.

SARS released a statement on the 6th of April 2018, declaring its stance regarding the taxation of cryptocurrencies. The following is an extract from the statement:

The South African Revenue Service (SARS) will continue to apply normal income tax rules to cryptocurrencies and will expect affected taxpayers to declare cryptocurrency gains or losses as part of their taxable income.”

The statement further indicates that for purposes of the Income Tax Act, SARS does not deem cryptocurrencies to be a currency (due to the fact that wide adoption has not been reached in South Africa and crypto can’t be used on a daily basis to transact), but rather defines cryptocurrencies as assets of an intangible nature.

The definition has the effect that cryptocurrencies will be treated as any other investment for tax purposes. The onus lies on the taxpayer to declare all cryptocurrency-related taxable income in the tax year which the taxpayer received or accrued.

Should a taxpayer thus trade in bitcoin, the trades will be deemed to be income in nature and the profit and loss on the trades should be included in the taxpayer’s taxable income. However, if the taxpayer holds the bitcoin as a long-term investment (the same way some investors hold a share portfolio for long-term investing), the income derived from the disposal of the bitcoin will be deemed to be capital in nature, resulting in capital gains tax needing to be declared on the disposal.

1.3 Conclusion

Whether you are for or against cryptocurrencies, it is evident that cryptocurrencies have formed a part of the modern era and will likely remain relevant. This new form of currency/investment has caused quite a stir at SARS and taxpayers are advised to familiarise themselves with the tax treatment of these currencies to prevent any unexpected tax consequences.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.  Errors and omissions excepted (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

Suid-Afrikaanse Reserwebank prosedures

Die Suid-Afrikaanse Reserwebank (“SARB”) is die sentrale bank van die Republiek van Suid-Afrika en sy primêre doel is om prysstabiliteit te bereik en in stand te hou in die belang van gebalanseerde en volhoubare ekonomiese groei in Suid-Afrika. ’n Deel van die SARB se funksies is om ’n databasis van alle leningsverpligtinge van Suid-Afrikaanse inwoners aan nie-inwoners, in stand te hou.

In gevalle waar leningverpligtinge tussen Suid-Afrikaanse inwoners en nie-inwoners gemaak word, moet goedkeuring vooraf van die SARB verkry word. Wanneer ’n aansoek by die SARB gedoen word, sal sekere inligting en stawende dokumente deur die SARB aangevra word voordat die transaksie goedgekeur en die aansoeker van ’n buitelandse leningverwysingsnommer voorsien word. Die volgende inligting en ondersteunende dokumente is oor die algemeen voldoende

 • Afskrifte van enige ooreenkomste met betrekking tot die bepalings en voorwaardes van die transaksie. In hierdie gevalle is dit belangrik om te verseker dat enige onttrekkingbepalings, rentekoerse ens. aan die SARB oorgedra word om hul rekords dienooreenkomstig by te werk. Indien daar geen dokumente is nie, kontak u adviseur om te help met die opstel daarvan.
 • Bevestiging van die bron van befondsing en die verhouding tussen die partye.
 • Voltooide en getekende aansoekvorm wat van u bank verkry kan word.

Die voormelde dokumente kan vergesel word van ’n beknopte oorsig van die transaksie om die SARB en sy verteenwoordiger ’n duidelike agtergrond van die transaksie en die beduidende bepalings daarvan, te gee. Sodra die SARB die dokumente verwerk het en alles in orde is, sal u ’n dokument ontvang met ’n buitelandse leningverwysingsnommer.

Daar word algemeen aanvaar dat SARB-goedkeuring verkry moet word voordat buitelandse fondse in Suid-Afrika ingestel word. Dit is belangrik om daarop te let dat selfs in omstandighede wanneer kontant nie onmiddellik vloei nie, ’n lening geskep word. Dit sal ook binne die omvang van die leningsbeleid van die SARB val en daarom moet goedkeuring vir sodanige transaksies/ondernemings verkry word.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

NASIONALE BEGROTINGSTOESPRAAK

Die Minister van Finansies, Tito Mboweni, het op 20 Februarie 2019 sy eerste Nasionale Begrotingstoespraak gelewer met die fokus vir die komende fiskale jaar op die verstewiging van belastingadministrasie in lyn met die aanbevelings van die Nugent-Kommissie. Dit behoort ondersteun te word deur die aanstelling van die nuwe, permanente SAID- Kommissaris in die komende weke.

Die 2019-begroting berus op ses “fundamentele voorskrifte”:

 1. Bereiking van ‘n hoër tempo van ekonomiese groei
 2. Toename in belastinginvordering
 3. Redelike en bekostigbare besteding
 4. Stabilisering en vermindering van skuld
 5. Hersamestelling van staatsbeheerde ondernemings
 6. Bestuur van die openbare sektor se loonrekening

Hoogtepunte

 • Totale belastinginvorderings vir 2018/19 sal na beraming R1.3 triljoen beloop, ‘n begrotingstekort van R42.8 biljoen.
 • Toename van die brandstofheffing met 29sent/liter, bestaande uit ‘n toename van 15sent/liter in die algemene brandstofheffing en ‘n 5sent/liter toename in die Padongelukfonds-heffing vanaf 3 April 2019.
 • Instelling van ‘n koolstofbelasting op brandstof van 9sent/liter vanaf 5 Junie 2019, waarteen geen diesel-terugbetaling geëis kan word nie.
 • Toename in aksynsregte op alkohol en tabakprodukte tussen 7.4% en 9%, heelwat meer as inflasie. Voorstelle om elektroniese sigarette en tabakverhittings-produkte te belas.
 • Koolstofbelasting sal op 1 Junie 2019 ingestel word. Die SAID en die Departement van Omgewingsake sal gesamentlik die belasting administreer.
 • Persoonlike belastingkategorieë bly onveranderd en sal nie vir inflasie aangepas word nie. Dit sal inkomste van R12.8 biljoen meebring. Primêre, sekondêre en tersiêre kortings sal met slegs 1.1% verhoog word (tot R14 220, R7 794, en R2 601 onderskeidelik.)
 • Geen verandering in die maandelikse mediese belastingkrediet vir medieseskema-bydraes nie.
 • Verhoging van suikerbelasting tot 2.21 sent per gram bo 4 gram suiker per 100ml, vanaf 1 April 2019.
 • Beduidende vooruitgang met terugbetaling van BTW-terugbetalings: kredietboek van R42 biljoen in September 2018 het verminder tot R31 biljoen in Januarie 2019.
 • Eskom sal ‘n jaarlikse toekenning van R23 biljoen van belastingbetalers ontvang oor die volgende drie jaar terwyl dit herstruktureer word tot drie onafhanklike eenhede. Die R69 biljoen-koste sal ‘n verhoging van R16 biljoen meebring in die staat se selfopgelegde bestedingsplafon.
 • ‘n Uitvoerbelasting op afvalmetaal sal ingestel word.
 • ‘n Reserwe van R13 biljoen is opsy gesit om in die jaar wat voorlê steun te verleen aan die SAL, die SAUK, Denel en ander ondernemings in staatsbesit. In die lopende jaar het die SAL se skuld wat deur die staat gewaarborg word, met R6.2 biljoen gestyg terwyl ‘n verdere waarborg van R1 biljoen aan Denel toegestaan is. Die Landbank was die uitsondering en het eintlik skuld vereffen.
 • Daar sal vanjaar geen salarisverhogings vir parlementslede, provinsiale wetgewers en uitvoerende amptenare van ondernemings in staatsbesit wees nie.
 • Die grootste toewysings uit die R5.87 triljoen totale staatsbesteding oor die volgende drie jaar is vir onderwys (20%), maatskaplike ontwikkeling (15%) en gesondheid (10%).
 • Meer as R30 biljoen word toegewys vir die bou van nuwe skole en instandhouding van skolinginfrastruktuur. ‘n Verdere R2.8 biljoen sal gebruik word vir die vervanging van puttoilette in 2 400 skole. Meer as R111 biljoen word oor die mediumtermyn belê vir die befondsing van universiteits- en tegniese kollege opleiding van 2.8 miljoen studente uit arm en werkersklas agtergrond.
 • In die komende fiskale jaar is R567 biljoen toegewys vir maatskaplike toelaes. Ouderdomspensioene sal met R80 per maand styg terwyl maandelikse toekennings vir pleegsorg met R40 en kindersorg met R10 sal styg.
 • Daar is meer dokters en verpleegsters nodig en R2.8 biljoen word geprioritiseer vir ‘n nuwe menslike hulpbrontoekenning; ‘n Addisionele R1 biljoen word toegewys aan interne en R1 biljoen sal gebruik word om die maandelikse besoldiging van gemeenskapsgesondheidswerkers tot R3 500 te verhoog.
 • Die inkubasieprogram vir klein ondernemings sal ondersteun word met ‘n toekenning van R481 miljoen aan die Kleinsake Ontwikkelingsagentskap.
 • R8 biljoen word toegewys vir die implementering oor die volgende drie jaar van 262 landelike hervormingsprojekte. R3.7 biljoen word opsy gesit vir ontluikende boere wat grond wil aanskaf om te boer. Die Landbank het R3 biljoen opsy gesit om kleinboere te ondersteun en vennootskappe met finansiële instellings te fasiliteer.
 • ‘n Addisionele R3.5 biljoen oor die volgende drie jaar word aan SANRAL toegeken om nie-tolpaaie te verbeter.

Voorstelle oor inkomstebelasting

 • Waagkapitaalmaatskappye

Naas die betekenisvolle veranderinge wat in 2018 aan die Waagkapitaalmaatskappy-regime stelsel aangebring is word verdere amendemente voorgestel om die waargenome misbruik van die stelsel te verhoed.

 • Aanspreek van vernederende reëlings gemik op die vermyding van die anti-dividend stropingsbepalings. Addisioneel tot onlangse wetgewende veranderinge gaan die reëls wat betrekking het op aandeleterugkoping en dividendestroping met ingang 20 Februarie gewysig word om nuwe vorme van misbruik te beteuel. Daar is nie tans verdere besonderhede oor die spesifieke reëls beskikbaar nie.
 • Voorheen is dobbelbelasting voorgestel in die vorm van ‘n 1% heffing vir die befondsing van rehabilitasie- en bewustheidsprogramme om die negatiewe invloed van buitensporige dobbel die hoof te bied. Konsepwetgewing vir openbare kommentaar word in die loop van 2019 verwag.
 • Belastingbehandeling van bedrae ontvang deur portefeuljes van kollektiewe beleggingskemas. In 2018 is amendemente voorgestel om die profyt van sommige kollektiewe beleggingskemas te belas as inkomste in plaas van kapitaal. Nadat die publiek se kommentaar op die konsep deurgekyk is het die staat besluit dat meer tyd nodig is om met die bedryf saam te werk ten einde oplossings te vind wat nie die relevante groepe negatief sal affekteer nie. Hierdie studie word vir die 2019 wetgewende siklus voorgestel.

Voorstelle met betrekking tot Belasting op Toegevoegde Waarde

 • Hersiening van die definisie van “groep maatskappye” vir elektroniesedienste -regulasies. Met ingang 1 April 2019 sal regulasies wat elektroniese dienste voorskryf, die omvang van elektroniese dienste wat in Suid-Afrika onderhewig is aan BTW, uitbrei. Hierdie regulasies sluit elektroniese dienste uit wat tussen maatskappye in  ‘n “groep maatskappye” gelewer word, indien ‘n nie-inwonende maatskappy sodanige dienste aan ‘n inwonende maatskappy in dieselfde groep lewer.
 • Verfyning van die BTW korporatiewe herorganisasiereëls. Die BTW-wet gee verligting aan maatskappye in dieselfde groep deur die verskaffer en die ontvanger van goedere of dienste as dieselfde persoon te behandel tydens korporatiewe herorganisasietransaksies. As hierdie transaksies plaasvind in terme van afdelings 42 of 45 van die Wet op Inkomstebelasting word BTW-verligting slegs toegelaat as die oordrag betrekking het op ‘n lopende onderneming. Dog, oordrag van vaste eiendom onder hierdie afdelings mag dalk nie altyd ‘n lopende onderneming betrek nie. Daar word voorgestel dat die BTW-wet gewysig word om behandeling in hierdie gevalle te verhelder.
 • BTW-reëlings. Die BTW-wet verleen diskresionêre bevoegdhede aan die SAID om voorskrifte met betrekking tot die berekening of betaling van belasting of die toepassing van enige voorskrif, vrystelling of nulkoers, toe te pas in gevalle waar moeilikhede, anomalieë of ongerymdhede ontstaan het as gevolg van die besigheidsoptrede van ondernemers. ‘n Konstitusionele hersiening van afdeling 72 van die BTW-wet behoort onderneem te word, gegewe die uitdagings wat onstaan het met die toepassing daarvan met betrekking tot die vepligte bewoording van die BTW-wet.
 • POF-heffing-dieselterugbetalings.Die boerdery-, bosbou- en mynboubedrywe ontvang terugbetalings van heffings wanneer hulle diesel koop. Die terugbetalings se doel is om die POF-heffing wat hierdie gebruikers betaal, te neutraliseer. Hierdie dieselgebruikers ontvang egter steeds voordele van die POF as hulle ongelukke beleef waarby motorvoertuie betrokke is. Daar word voorgestel dat die POF-heffing se dieselterugbetalingsvoordeel vir hierdie primêre produksienywerhede beperk word om te verseker dat dieselgebruikers in hierdie sektore ‘n billike bydrae maak to hul POF-vrywaring.

Individue, indiensname en besparings

 • Verfyning van die buitelandse indiensname inkomstebelastingvrystelling vir Suid-Afrikaanse inwoners. Vanaf 1 Maart 2020 sal Suid Afrikaanse inwoners wat meer as 183 dae buite die land in diens is, onderhewig wees aan Suid-Afrikaanse belasting op enige buitelandse inkomste wat R1 miljoen Om maandelikse weerhouding van inkomstebelasting in Suid-Afrika asook in die gasheerland te verhoed, word voorgestel dat Suid-Afrikaanse werkgewers toegelaat word om hul maandelikse LBS-weerhouding te verminder met die bedrag aan buitelandse belasting wat uit die indiensname-inkomste weerhou word.

Doeane en aksyns

 • Uitsluiting van grootmaatwyn-bewegings uit die verpligte tariefbepalingsvereiste. Grootmaat wyn wat uit een aksynsvervaardiging-pakhuis na ‘n ander verskuif word, word gebruik as ‘n inset vir verdere vervaardiging en is nie die finale alkoholiese drank wat onderhewig behoort te wees aan die tariefbepalingsvereiste nie. Grootmaat-wynverskuiwing tussen pakhuise sal daarom vrygestel wees van die noodsaak om verpligte tariefbepalings te bekom.

Oorgrens- inkomstebelasting en deviesebeheer-voorstelle

 • Hersiening van beheerde buitelandse maatskappyreëls. Die globale neiging om die korporatiewe belastingkoerse te verminder, beïnvloed die huidige beheerde buitelandse maatskappy-vergelykbare belastingvrystelling. Daar word voorgestel dat die vrystellingsdrempel-persentasie verminder word, gesien die  volhoubaarheid van die belastingbasis.
 • Hersiening van die definisie van permanente diensstaat. Die OECD het in 2017 hierdie definisie uitgebrei.Toe Suid-Afrika die OECD se multilaterale konvensie onderteken het, het hy nie die definisie van permanente diensstaat uitgebrei nie. Gevolglik gebruik Suid-Afrikaanse belastingverdrae die eng definisie vir permanente diensstaat. Die Inkomstebelastingwet gebruik egter die uitgebreide definisie. Daar word voorgestel dat die definisie van permanente diensstaat in die Inkomstebelastingwet hersien word om vas te stel of ‘n beperking geregverdig is.
 • Verheldering van die wisselwerking tussen kapitaalwinsbelasting en buitelandse valuta transaksiereëls. Bates wat van die hand gesit of verkry word in buitelandse valuta is onderhewig aan sowel buitelandse valuta transaksiereëls as kapitaalwinsbelastingreëls.Ten einde dubbelbelasting op bates te verhoed word buitelandse skuld tans uitgesluit van die spesifieke kapitaalwinsbelasting-reëls. Dit is egter nie duidelik hoe die algemene reëls toegepas word as buitelandse effekte van die hand gesit word teen ‘n kapitaalwins of verlies nie. Daar word voorgestel dat hierdie reëls hersien word om potensiële dubbelbelasting te verhoed.

Administratiewe voorstelle

 • In Augustus 2018 het die Nasionale Tesourie en die SAID gesamentlik, deur ‘n reeks industrie-spesifieke werkswinkels, uitvoerige beraadslagings gevoer oor die gepubliseerde besprekingsdokument, “Review of the Diesel Fuel Tax Refund System”, Die voorgestelde nuwe stelsel sal die basis verskuif van wenslike gebruikers na wenslike aktiwiteite.. Die ontwerp van die nuwe vrystaande dieselterugbetalings-administrasie sal in hooftekke beskryf word in konsepreëls en notas wat ontwikkel gaan word en in die loop van die jaar vir openbare kommentaar gepubliseer sal word.
 • Die wetgewende bepalings wat verband hou met voldoeningsertifikate sal bygewerk word om onlangse stelselvereistes in te sluit.

Belastingkoerse

 • Die volgende koerse bly onveranderd:
 • BTW teen 15% (die lys nulkoersitems waar BTW bereken word teen 0%, sal vanaf 1 April uitgebrei word)
 • Korporatiewe inkomstebelasting teen 28% en dividende-weerhoubelasting teen 20%.
 • Alle inklusiewe koerse vir Kapitaalwinsbelasting
 • Rente en tantiéme-weerhoubelasting teen15%
 • Alle belastingkategorieë vir individue, soos hieronder uiteengesit
​Belasbare inkomste (R) ​Koerse van belasting (R)
0 – 195 850 18% van belasbare inkomste
195 851 – 305 850 35 253 + 26% van belasbare inkomste bó 195 850
305 851 – 423 300 63 853 + 31% van belasbare inkomste bó 305 850
423 301 – 555 600 100 263 + 36% van belasbare inkomste bó 423 300
555 601 – 708 310 147 891 + 39% van belasbare inkomste bó 555 600
708 311 – 1 500 000 207 448 + 41% van belasbare inkomste bó 708 310
1 500 001 en bó 532 041 + 45% van belasbare inkomste bó 1 500 000

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

KORPORATIEWE BEHEER – FINANSIËLE JAAREINDE

Die finansiële jaar van ’n maatskappy staan bekend as die rekenkundige periode. Ingevolge artikel 27 van die Maatskappywet No. 71 van 2008 (“die Wet”), het elke maatskappy wat geregistreer is ingevolge die Wet ’n finansiële jaareinde. Hierdie datum word vervat op die Kennisgewing van Inkorporasie-dokument van ’n betrokke maatskappy.

Die eerste finansiële jaareinde van ’n maatskappy begin op die datum waarop die maatskappy geregistreer is. Hierdie laasgenoemde datum verskyn op die registrasie dokumentasie van die maatskappy. Die finansiële jaareinde van die maatskappy sal dan eindig op die datum soos wat dit verskyn op die Kennisgewing van Inkorporasie-dokument van die maatskappy.

Die opeenvolgende finansiële jaar van ’n maatskappy begin op die datum direk na die voorafgaande finansiële jaar geëindig het, en sal dan weer eindig op die datum soos vervat in die Kennisgewing van inkorporasie-dokument van die maatskappy, behalwe as die maatskappy se finansiële jaareinde verander word deur ’n besluit van die direksie gedurende die betrokke finansiële jaar.

Die direksie van ’n maatskappy mag die finansiële jaar van ’n maatskappy enige tyd wysig deur ’n aansoek van wysiging in te dien by die Companies and Intellectual Property Commission (“CIPC”) deur die indiening van ’n CoR 25-vorm wat geteken is deur een van die direkteure van die maatskappy asook ’n ondersteunde resolusie wat geteken is deur al die direkteure van die betrokke maatskappy.

Die vereistes vir die wysiging van ’n finansiële jaareinde soos uiteengesit is in die Wet is as volg:

 1. ’n finansiële jaareinde mag slegs een keer in ’n betrokke finansiële jaar gewysig word;
 2. die nuut-verkose finansiële jaareinde moet ’n datum wees wat later is as die datum waarop die wysiging ingedien word by die CIPC; en
 3. die nuwe finansiële jaareinde mag nie daartoe aanleiding gee dat die nuwe finansiële jaar langer as 15 maande sal wees ná die voorafgaande finansiële jaar geëindig het nie.

As die finansiële jaar van ’n maatskappy eindig op ’n Saterdag of ’n Sondag van ’n betrokke jaar, dan sal daar geag word dat die finansiële jaar eindig op die volgende amptelike besigheidsdag.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

CRYPTOCURRENCY

Cryptocurrency and blockchain has been the hot topic in the media the past year.  It is a concept that few truly understand, and could change the future for everyone in a major way.

But what is cryptocurrency and blockchain?

Per the online dictionary:

A cryptocurrency is a digital currency in which encryption techniques are used to regulate the generation of units of currency and verify the transfer of funds, operating independently of a central bank.

The most popular currently in the market is Bitcoin; others include Eutherian and Litecoin. There are various platforms on which to trade in cryptocurrency, for example Luno. Luno functions like the JSE, where willing buyers and willing sellers transact in shares / cryptocurrencies.

Blockchain is a digital ledger in which transactions made in Bitcoin or another cryptocurrency are recorded chronologically and publicly.

An example to demontrate how blockchain works:

Pete wants to buy Bitcoin from Mary.  They both use Luno as platform to trade on.

By joining Luno, Pete and Mary effectively each receives a copy of the big overall “ledger” that shows where each unit of Bitcoin is at that point in time and where each unit of Bitcoin has been.

Each transaction is represented as a block.  Each time a transaction is authorised, a block is then added to the other blocks already in place creating a chain, hence the term “blockchain technology”.

The chain is then compared between all the copies of the “ledgers” that are spread out over the world to validate them. You can actually add Bitcoin to your own account without actually purchasing any, but as soon as your ledger compares to the others around you, it will see the unauthorised transactions and reject your version.

Bitcoin is severly encrypted, therefore to be able to finalise a transaction, there are people in the market who solve very complex mathematical problems using a significant amount of expensive computing power to authorise the transaction. These people are called “miners”.  They receive one Bitcoin for every transaction they finalise.

As soon as the transaction between Pete and Mary is authorised by the miner, the “ledger” is updated by adding another block to the chain.

The question that then arises is why would hackers not just hack and authorise transactions for themselves? This is where the magic of blockchain technology comes in – the computing power required to solve the complex problem is so expensive, that is more costly to hack than to rather just act as miners themselves and earn Bitcoin. Therefore, no one needs to trust each other and the technology allows the users to trust the system.

It is this level of technology that will regulate the future, effectively eliminating the need for lawyers and banks. The concept is throwing governments across the globe into a state of panic as there is currently no proper regulation inbedded in current tax laws.

Like Da Vinci’s inventions, the technology is a little ahead of its time and the rest of the world needs some time catching up. It is therefore critical to keep an eye on further developments as this will impact the way business is done in future.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.  Errors and omissions excepted (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

BEGROTING 2018: DIS ’N SYFERSPEL

Suid-Afrika se begroting skets ’n baie interessante prentjie wanneer ’n mens in besonderhede kyk na die syfers wat betrokke is. Die jaarlikse nasionale begroting wat op 21 Februarie in die Parlement deur die Minister van Finansies, Malusi Gigaba, voorgelê is, is die grootste begroting tot nog toe en maak voorsiening vir gekonsolideerde staatsbesteding in die 2018/2019 fiskale jaar van R1,657,200,000,000!

Verreweg die grootste deel van die begroting sal aangewend word vir maatskaplike dienste in die vorm van onderwys, gesondheidsorg, maatskaplike ontwikkeling en gemeenskapsontwikkeling en infrastruktuur: R1,012.2 biljoen, of 61.08% om presies te wees (2017/2018-begroting: 56.5%). Hiervan sal ’n enorme R528.4 biljoen direk toegewys word aan maatskaplike toelaes, oftewel 31.9% van die totale begroting. ’n Verdere R200.8 biljoen is toegewys aan verdediging en openbare veiligheid en R200.1 biljoen aan landbou en ekonomiese sake. Algemene openbare dienste (departemente soos Tesourie, Buitelandse Sake en die onderskeie wetgewende instellings) sal R64 biljoen ontvang. Dit is verder opmerklik dat 11% van die totale begroting toegewys word aan delging van staatskuld.

Wat inkomste betref bly belasting die Staat se primêre bron van inkomste. Daar is begroot vir die volgende belastinginkomste:

Beskrywing ZAR bn %
Persoonlike inkomstebelasting 505.8 37.6
Korporatiewe inkomstebelasting 231.2 17.2
BTW 348.1 25.9
Doeane en aksyns 97.4 7.2
Brandstofheffings 77.5 5.8
Ander 84.8 6.3
Totaal 1,344.7 100

Dit is nie verrassend nie dat direkte belasting, gedra deur daardie individue wat ekonomies aktief is, steeds die belangrikste bydrae (55%) lewer tot die Regering se beursie.

In die aanloop tot die begrotingstoespraak is daar algemeen berig dat ’n tekort in belastinginkomste van nagenoeg R50.8 biljoen in die lopende fiskale jaar sou voorkom en  dat die Regering kreatief te werk sou moet gaan om hierdie uitdaging vorentoe die hoof te bied. Spesifiek sou daar gekyk moet word na waar belasting verhoog moet word, veral in die lig daarvan dat opsies duidelik aan die verminder is.

Op die ou end was die tekort ietwat minder drasties as wat verwag is: R48.2 biljoen vir die 2017/18 fiskale jaar. Die regering verwag dat hierdie tekort herwin sal word deur opnuut te fokus op  belastingnakoming. Daar word ook gehoop om inkomste uit die verhoogde BTW-koers met R22.9 biljoen te vermeerder en die inkomste uit fiskale sleuring (d.w.s nie-aanpassing van belastingkategorieë vir individue) met R22.9 biljoen. Die nuwe verhoogde belastingkategorie vir boedelbelasting (‘n koers van 25% vir boedels wat meer as R30 miljoen beloop) sal na verwagting slegs R150 miljoen tot die fiskus bydra.

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

BUDGET 2018

Following the annual national budget speech delivered by Finance Minister Malusi Gigaba on 21 February, we highlight some of the most significant matters arising below:

 • The much-debated VAT rate has been increased from 14% to 15%, which was widely expected although hugely unpopular given the political sensitivity coupled with the effect that this will have on the poor;
 • The corporate income tax and transfer duty rates have been left unchanged;
 • The CGT inclusion rate (40% for individuals, 80% for companies or trusts) was left unchanged too (although we do expect these to go up to 50% / 100% in the near future);
 • “Bracket creeps” or “stealth taxes” had a significant impact on the current budget and refer to marginal tax brackets not being adjusted upwards for the effect of inflation annually. This year, no adjustments will be made to the top 4 tax brackets for individuals. Assuming that inflation is 6%, it will therefore be 6% “easier” for taxpayers to fall into a higher tax bracket compared to last year.
 • A new estate duty / donations tax bracket is to be introduced for donations or estates in excess of R30 million, and which will attract tax at 25%. Amounts below this threshold will still be taxed at the prevailing rate of 20%.
 • The above and other most significant changes can be summarised as follows:
  WAS NOW
Top marginal PIT rate 45% 45%
VAT rate 14% 15%
Tax rate for trusts 45% 45%
Estate duty for estates > R30m 20% 25%
CGT annual exclusion R40,000 R40,000
Primary rebate for individuals R13,635 R14,067

The Minister also alluded to the following matters which would be subject to legislative intervention or refinement during the course of the legislative year ahead:

 • Interaction of anti-avoidance rules relating to share buybacks and dividend stripping and the general reorganisation rules are to be reviewed, since current rules may affect legitimate transactions (especially in the preference share funding context);
 • Appropriateness of the current high tax exemption as part of the “controlled foreign company” (CFC) regime will be considered. However, legislation targeting foreign companies held by foreign trusts (which have SA resident beneficiaries) and classifying these as CFCs will be reintroduced;
 • To further encourage venture capital company investments, the appropriateness of the current passive investment income threshold is to be revisited, as well as the timing of the “group company” disqualification requirement;
 • The “official rate of interest” (used to calculate tax consequences of interest-free or low-interest loans), currently at prime less 2.5%, is to be increased; and
 • Further refinements will be made to the new “debt relief” legislation introduced in 2017 to remove anomalies.

This article is a general information sheet and should not be used or relied upon as professional advice. No liability can be accepted for any errors or omissions nor for any loss or damage arising from reliance upon any information herein. Always contact your financial adviser for specific and detailed advice.  Errors and omissions excepted (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

DIE BOU VAN ’N KAPITAALFONDS VIR OWO’S

Entiteite wat hulle aktiwiteite op ’n nie-winsgewende wyse bedryf, kan in sekere omstandighede by die Kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens aansoek doen om as ’n openbare weldaadsorganisasie (OWO) goedgekeur te word ingevolge die Wet op Inkomstebelasting[1]. Een van die vereistes om as ’n OWO te kwalifiseer, is dat die entiteit sy befondsing alleenlik of hoofsaaklik moet gebruik om sy filantropiese aktiwiteite (genoem “openbare weldaadsaktiwiteite”) uit te voer.

Hierdie entiteite is oor die algemeen afhanklik van donasies van die algemene publiek om hulle openbare weldaadsaktiwiteite te finansier. Alhoewel ’n OWO nie verbied word om ander besigheidsprojekte of handelsaktiwiteite aan te gaan om sy inkomste aan te vul nie, sal hy slegs gedeeltelike belastingverligting ten opsigte van sodanige inkomste ontvang, in die mate waarin die projekte of aktiwiteite buite sekere belastingvrye parameters val.

Die vraag ontstaan dus of OWO’s ’n kapitaalfonds mag opbou om te verseker dat hulle tot ’n mate selfonderhoudend word en nie heeltemal afhanklik is van die vrygewigheid van die algemene publiek om hul aktiwiteite te kan verrig op ’n jaar-tot-jaar-basis nie.

Die SAID se belastingvrystellingsgids vir openbare weldaadsorganisasies dui daarop dat slegs oortollige befondsing vir toekomstige gebruik belê kan word. Dit word ondersteun deur spesifieke reëls met betrekking tot die belê en verspreiding van skenkerbefondsing, wat in artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting ingevoer is, maar welke reëls slegs geld vir OWO’s wat befondsing aan ander goedgekeurde organisasies (insluitende OWO’s) verskaf. Alhoewel die SAID toegee dat ’n kapitaalfonds vereis word om ’n volhoubare bron van befondsing vir hierdie spesifieke “OWO-befondsing”-OWO’s te bied, bestaan daar geen spesifieke reëls vir ander “gewone” OWO’s nie. Dit is dus onduidelik in watter mate ander OWO’s toegelaat sal word om hulle skenkersfinansiering te belê en die opbrengs op hierdie beleggings te gebruik vir die bevordering van hulle aktiwiteite.

Ingevolge die belastingvrystellingsgids vir openbare weldaadsorganisasies word die passiewe belegging van surplusfondse in aandele of ’n belegging in ’n finansiële instelling nie normaalweg as ’n besigheidsprojek of handelsaktiwiteit beskou nie. As dit egter op ’n aktiewe wyse onderneem word, soos die toestaan van rentedraende lenings teen markverwante koerse, kan dit as ’n besigheidsprojek beskou word.

Ten slotte: OWO’s moet noukeurig die bepalings van artikels 18A en 30 van die Inkomstebelastingwet oorweeg, asook die toepassing daarvan op die betrokke OWO se spesifieke omstandighede in gevalle waar sodanige OWO’s ’n kapitaalfonds wil opbou.

[1] No. 58 van 1962

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email

RENTEVRYE LENINGS OOR LANDSGRENSE

‘n Beskouing van die belastinggevolge van rentevrye lenings sal onvolledig wees as dit nie ook in die konteks van rentevrye oorgrens skuldfinansiering beskou word nie. Tipies, wanneer “goedkoop skuld” teëgekom word, is dit in die vorm van lae rente- of rentevrye lenings wat aan verwante partye (of “verbonde persone”, soos gedefinieer) verskaf word weens die niekommersiële aard van sodanige ooreenkoms. Dit is veral die geval vir die uitlener, wat normaalweg baie groter dividende op sy belegging sal ontvang indien hy ekstra kontant op ‘n ander manier aanwend. Weens groepsdoeltreffendheid mag dit egter verkieslik wees vir een groepsmaatskappy om lae rente- of rentevrye finansiering aan ‘n medegroepsmaatskappy te verskaf, veral indien dit ook oor die potensiaal beskik om sekere belastingvoordele te ontsluit.

Een sodanige metode waarop ‘n korporatiewe groep op sy uiteindelike belastingrekening kan bespaar, is om te verseker dat finansiering deur ‘n maatskappy voorsien word wat in ‘n lae belastingbevoegdheidsgebied geleë is, soos Mauritius (wat ‘n korporatiewe belastingkoers van effektief 3% hef). Indien die Mauritiaanse maatskappy kontant aan ‘n Suid-Afrikaanse maatskappy sou leen, sal die groep verkies om dit teen ‘n baie hoë koers te doen. Dit sal verseker dat die Suid-Afrikaanse maatskappy in staat is om rente af te trek in ‘n korporatiewe belasting-omgewing waar dit ‘n aftrekking van effektief 28% sal skep, terwyl die belastingkoste in Mauritius slegs 3% sal wees.

Waar die Suid-Afrikaanse maatskappy in die posisie is om in besit te wees van die groep se kontantreserwes, sal hulle dus graag geld aan die maatskappy in Mauritius wil leen teen so ‘n lae koers as moontlik. Rente, indien dit gehef word, sal aftrekbaar wees teen ‘n effektiewe 3% in Mauritius (waar die lener geleë is), terwyl rente ontvang in Suid-Afrika teen 28% belas word. Sodanige lening sal dus vir belastingdoeleindes effektief as rentevrye lening gestruktureer word.

Die oordragkoste regime, soos vervat in Afdeling 31 van die Wet op Inkomstebelasting[1], beoog wetgewing teen hierdie belastingvermydingsgedrag. Die bepaling, wat alle oorgrens transaksies aangegaan deur verbonde persone insluit, maar spesifiek ook oorgrens finansiering, bepaal dat in sulke gevalle “… die belasbare inkomste of belasting betaalbaar deur enige oorwoë persoon … wat belastingvoordele verkry … bereken moet word asof daardie transaksie, skema, ooreenkoms of verstandhouding aangegaan is ooreenkomstig die terme en voorwaardes wat sou bestaan indien daardie persone onafhanklike persone was wat oor ‘n afstand handel gedryf het”.

Met ander woorde, die belastinggevolge van oorgrens skuldfinansiering met verbonde persone sal bereken word asof afstandsrentekoerse daaraan gekoppel is. Alhoewel die lening deur die Suid-Afrikaanse maatskappy hierbo aan die Mauritiaanse maatskappy rentevry sou wees in terme van die finansieringsooreenkoms, sal die Suid-Afrikaanse maatskappy egter steeds in Suid-Afrika belas word asof dit rente op afstandsterme ontvang het. Dieselfde sal geld vir die buitensporige koerse wat gehef sou word indien die Suid-Afrikaanse maatskappy die lener was: die SAID sal hierdie koerse afwaarts aanpas om te verseker dat die Suid-Afrikaanse maatskappy nie opgedrewe rentekoste eis nie.

Die gebruik van rentevrye of lae rentelenings as instrument om belastingeffektiwiteit te verhoog, veral in die konteks van ‘n oorgrenstransaksie, moet met omsigtigheid benader word, aangesien dit dikwels sal uitloop op ‘n lomp beplanningsinstrument vir belastingaanspreeklikheid, om dit sagkens te stel.

[1] 58 van 1962

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

Print Friendly, PDF & Email
Older posts

© 2022 T Roos

Theme by Anders NorenUp ↑